Visa allt om Örebro Parkett och Golv Aktiebolag
Visa allt om Örebro Parkett och Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 33 681 31 732 27 065 21 810 17 218 14 832 16 333 11 372 13 277 11 536
Övrig omsättning 559 501 183 - 1 61 148 11 74 -
Rörelseresultat (EBIT) 545 984 1 641 1 318 1 110 705 1 170 344 476 549
Resultat efter finansnetto 518 961 1 625 1 306 1 105 700 942 331 451 524
Årets resultat 395 420 864 625 439 224 491 147 223 265
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 470 363 195 124 156 182 193 144 140 172
Omsättningstillgångar 10 559 9 792 9 352 5 998 4 616 3 498 4 363 3 587 3 203 3 242
Tillgångar 11 029 10 156 9 547 6 122 4 772 3 680 4 556 3 731 3 342 3 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 716 3 321 2 901 2 037 1 412 973 749 958 811 588
Obeskattade reserver 1 343 1 535 1 384 1 129 996 856 798 536 428 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 141 176 0 0 0 489 134 139 160
Kortfristiga skulder 5 918 5 159 5 086 2 955 2 364 1 851 2 520 2 103 1 964 2 360
Skulder och eget kapital 11 029 10 156 9 547 6 122 4 772 3 680 4 556 3 731 3 342 3 413
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 478 354 481 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 679 8 187 6 662 5 065 4 656 3 952 3 161 3 151 2 940
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 595 2 463 1 993 1 587 1 482 1 554 1 330 1 424 1 360
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 700 0 0
Omsättning 34 240 32 233 27 248 21 810 17 219 14 893 16 481 11 383 13 351 11 536
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 30 23 19 15 13 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 021 1 058 1 177 1 148 1 148 1 141 1 361 948 1 106 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 498 476 467 453 482 507 405 427 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 623 1 041 1 698 1 359 1 156 744 1 208 399 535 606
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,14% 17,24% 24,09% 26,67% 16,09% -9,19% 43,62% -14,35% 15,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,95% 9,69% 17,19% 21,53% 23,26% 19,16% 21,05% 9,22% 14,33% 16,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,62% 3,10% 6,06% 6,04% 6,45% 4,75% 5,87% 3,02% 3,61% 4,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,08% 59,62% 56,09% 56,34% 55,77% 56,14% 50,99% 56,15% 51,08% 54,77%
Rörelsekapital/omsättning 13,78% 14,60% 15,76% 13,95% 13,08% 11,10% 11,28% 13,05% 9,33% 7,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,19% 44,49% 41,69% 47,66% 44,97% 43,58% 29,35% 36,26% 33,49% 23,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,57% 170,13% 166,20% 177,36% 164,85% 149,22% 141,98% 131,76% 127,65% 111,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...