Visa allt om Sten Holms Plåtslageri Aktiebolag
Visa allt om Sten Holms Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 947 4 882 2 999 2 324 3 073 2 315 2 329 1 996 1 858 1 656
Övrig omsättning 62 -66 - - - 31 113 2 2 77
Rörelseresultat (EBIT) 430 854 313 239 920 182 256 186 -31 19
Resultat efter finansnetto 430 852 323 246 921 182 256 185 -31 15
Årets resultat -5 502 245 127 512 129 188 121 -14 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 111 151 187 86 117 161 207 212 180
Omsättningstillgångar 1 418 1 438 1 297 1 536 1 636 1 067 1 048 892 679 856
Tillgångar 1 482 1 549 1 447 1 723 1 722 1 184 1 209 1 099 892 1 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 624 698 453 1 126 815 686 498 397 412
Obeskattade reserver 522 524 317 311 240 15 16 17 0 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 841 401 432 959 356 355 508 585 495 607
Skulder och eget kapital 1 482 1 549 1 447 1 723 1 722 1 184 1 209 1 099 892 1 036
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 312 352 412 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 1 620 924 786 732 698 325 258 241 230
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 529 326 283 256 244 225 220 217 173
Utdelning till aktieägare 0 500 577 0 300 200 0 0 20 0
Omsättning 4 009 4 816 2 999 2 324 3 073 2 346 2 442 1 998 1 860 1 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 987 1 221 1 500 1 162 1 024 772 776 665 619 552
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 541 639 539 333 317 290 280 294 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 447 894 350 262 951 226 302 227 8 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,15% 62,79% 29,04% -24,37% 32,74% -0,60% 16,68% 7,43% 12,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,01% 55,13% 22,46% 14,28% 53,48% 15,37% 21,26% 17,02% -3,48% 1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,89% 17,49% 10,84% 10,59% 29,97% 7,86% 11,03% 9,37% -1,67% 1,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,22% 75,03% 77,09% 80,72% 84,58% 79,48% 74,71% 80,71% 75,73% 73,19%
Rörelsekapital/omsättning 14,62% 21,24% 28,84% 24,83% 41,65% 30,76% 23,19% 15,38% 9,90% 15,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,50% 66,67% 65,33% 39,59% 75,66% 69,77% 57,72% 46,43% 44,51% 40,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,26% 332,67% 247,69% 148,91% 429,21% 283,66% 195,28% 119,83% 100,00% 113,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...