Visa allt om Läckeby Gård Aktiebolag
Visa allt om Läckeby Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 996 3 443 3 391 3 248 3 319 3 492 3 335 2 675 3 112 3 209
Övrig omsättning 527 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 494 560 1 139 739 994 733 1 006 - 926 1 381
Resultat efter finansnetto 875 591 1 111 647 1 838 -155 1 007 - -5 092 1 380
Årets resultat 804 378 566 666 1 244 -40 771 - -5 195 1 094
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 936 20 279 20 296 19 624 7 979 17 109 16 939 15 744 9 287 15 326
Omsättningstillgångar 2 234 2 724 1 440 2 059 13 010 2 704 2 383 2 466 3 029 1 929
Tillgångar 22 170 23 003 21 736 21 683 20 989 19 812 19 322 18 210 12 316 17 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 387 17 583 17 205 16 639 15 972 14 728 14 768 13 997 7 604 13 250
Obeskattade reserver 1 305 1 365 1 240 990 1 130 960 1 250 1 310 1 630 1 860
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 179 2 879 2 441 2 772 2 593 2 477 1 807 1 656 2 546 958
Kortfristiga skulder 1 298 1 175 850 1 283 1 294 1 647 1 496 1 246 536 1 187
Skulder och eget kapital 22 170 23 003 21 736 21 683 20 989 19 812 19 322 18 210 12 316 17 255
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 732 658 200 200 200 200 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 757 748 0 0 511 479 452 456 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 236 191 204 216 245 226 226 225 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451
Omsättning 3 523 3 443 3 391 3 248 3 319 3 492 3 335 2 675 3 112 3 209
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 999 861 848 1 083 1 106 1 164 1 112 892 1 037 1 070
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 369 248 235 312 291 322 303 292 294 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 554 660 1 279 889 1 141 813 1 048 - 966 1 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,98% 1,53% 4,40% -2,14% -4,95% 4,71% 24,67% -14,04% -3,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,95% 2,56% 5,41% 3,65% 12,53% 4,03% 5,47% - 7,82% 8,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,21% 17,11% 34,71% 24,38% 79,21% 22,88% 31,69% - 30,94% 44,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,04% 88,24% 92,75% 81,99% 80,42% 81,79% 79,61% - 78,86% 88,41%
Rörelsekapital/omsättning 31,24% 44,99% 17,40% 23,89% 353,00% 30,27% 26,60% 45,61% 80,11% 23,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,53% 81,07% 83,60% 80,30% 80,06% 77,91% 81,20% 82,17% 71,27% 84,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,84% 162,38% 91,65% 100,78% 957,88% 125,08% 114,84% 156,90% 397,20% 96,97%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...