Visa allt om TRIKARNA EL Aktiebolag
Visa allt om TRIKARNA EL Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 791 11 060 13 346 16 278 14 389 33 325 10 519 16 148 13 200 12 963
Övrig omsättning 2 788 152 148 181 146 188 245 184 293 240
Rörelseresultat (EBIT) 4 781 37 -173 221 226 7 274 197 1 540 57 724
Resultat efter finansnetto 5 125 41 12 364 287 7 297 259 1 604 132 741
Årets resultat 5 775 238 5 273 186 4 035 167 850 90 402
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 265 285 310 282 361 440 499 344 408
Omsättningstillgångar 8 199 5 189 6 087 10 559 10 527 14 415 12 119 7 971 5 870 5 948
Tillgångar 8 216 5 455 6 372 10 869 10 808 14 775 12 559 8 470 6 214 6 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 392 617 379 3 374 3 100 6 664 2 630 3 363 2 513 2 423
Obeskattade reserver 200 2 492 2 780 2 814 2 859 2 865 1 087 1 091 695 723
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0
Kortfristiga skulder 1 623 2 346 3 212 4 681 4 848 5 246 8 843 4 016 2 861 3 209
Skulder och eget kapital 8 216 5 455 6 372 10 869 10 808 14 775 12 559 8 470 6 214 6 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 2 331 1 423 1 046 682 1 146
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 1 563 1 152 1 046 682 986
Löner till övriga anställda 2 800 4 885 5 883 5 878 4 655 3 625 3 637 3 948 4 049 4 049
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 115 2 360 2 335 2 684 2 134 2 558 2 188 2 223 2 148 2 380
Utdelning till aktieägare 6 270 0 0 3 000 0 0 0 900 0 0
Omsättning 11 579 11 212 13 494 16 459 14 535 33 513 10 764 16 332 13 493 13 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 14 14 16 14 14 14 16 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 465 790 953 1 017 1 028 2 380 751 1 009 733 720
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 528 601 540 492 628 531 462 396 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 798 56 -147 277 281 7 354 280 1 624 121 795
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,52% -17,13% -18,01% 13,13% -56,82% 216,81% -34,86% 22,33% 1,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 62,41% 0,86% 0,31% 3,41% 2,73% 49,41% 2,10% 19,04% 2,22% 11,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,33% 0,42% 0,15% 2,28% 2,05% 21,91% 2,51% 9,99% 1,05% 5,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,66% 78,34% 74,04% 65,50% 63,18% 85,48% 17,95% 45,61% 74,07% 65,02%
Rörelsekapital/omsättning 74,80% 25,71% 21,54% 36,11% 39,47% 27,51% 31,14% 24,49% 22,80% 21,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,70% 46,94% 38,10% 50,12% 48,18% 59,39% 27,17% 48,98% 48,49% 46,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 505,18% 221,18% 189,51% 225,57% 217,14% 269,42% 137,05% 183,96% 202,62% 175,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...