Visa allt om M Elgåker Förvaltning AB
Visa allt om M Elgåker Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 6 1 040 1 563 1 226 1 840 971 1 569 1 655
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - 58
Rörelseresultat (EBIT) -11 -11 -17 25 535 294 446 -539 -95 112
Resultat efter finansnetto -8 -6 -7 33 543 298 448 -542 -85 137
Årets resultat -8 -6 -7 221 290 233 319 -542 3 106
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 200 312 426 539 261 697 706
Omsättningstillgångar 359 740 761 967 1 035 751 644 673 943 1 112
Tillgångar 359 740 761 1 167 1 347 1 176 1 183 933 1 641 1 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 532 738 896 825 685 652 453 1 115 1 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 266 139 129 0 0 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 208 23 272 256 353 402 481 526 397
Skulder och eget kapital 359 740 761 1 167 1 347 1 176 1 183 933 1 641 1 818
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 117 333 418 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 155 169 196 0 154 304 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 24 24 82 194 384 472 408
Utdelning till aktieägare 174 170 200 150 150 150 200 120 120 200
Omsättning 0 0 6 1 040 1 563 1 226 1 840 973 1 569 1 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 040 1 563 1 226 1 840 486 785 828
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 243 240 347 364 464 625 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 -11 -17 27 648 407 469 -425 -55 268
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -99,42% -33,46% 27,49% -33,37% 89,50% -38,11% -5,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -0,79% 2,83% 40,24% 25,34% 37,87% -57,45% -5,06% 7,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -100,00% 3,17% 34,68% 24,31% 24,35% -55,20% -5,29% 8,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 87,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 12 300,00% 66,83% 49,84% 32,46% 13,15% 19,77% 26,58% 43,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,89% 71,89% 96,98% 76,78% 75,80% 66,96% 63,15% 48,55% 67,95% 76,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 180,00% 355,77% 3 308,70% 355,51% 404,30% 212,75% 160,20% 139,92% 179,28% 280,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...