Visa allt om MittMedia Förvaltnings AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10 535 418 747 1 813 051 1 986 569 2 146 741 2 007 041 1 358 842 1 358 998 1 420 051 1 548 085
Övrig omsättning 10 30 103 79 033 72 327 124 626 82 895 86 611 90 875 117 394 86 156
Rörelseresultat (EBIT) 146 -56 285 -297 701 -179 745 64 600 -18 744 65 079 -76 218 77 397 -17 356
Resultat efter finansnetto 717 27 850 -313 217 -181 697 45 779 50 916 48 848 -210 561 69 970 -32 622
Årets resultat 680 27 888 -302 323 -188 564 30 793 34 331 34 327 -200 362 35 687 -63 030
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 216 94 039 646 188 931 713 1 161 452 1 258 163 977 957 1 081 661 1 296 198 1 385 860
Omsättningstillgångar 54 609 81 466 207 028 262 225 353 737 374 135 231 690 259 317 233 850 226 878
Tillgångar 161 825 175 505 853 216 1 193 938 1 515 189 1 632 298 1 209 647 1 340 978 1 530 048 1 612 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 011 157 332 181 289 463 297 677 491 631 019 552 890 569 066 774 828 744 141
Minoritetsintressen 0 0 -1 208 30 050 0 26 363 1 007 753 956 83 433
Avsättningar (tkr) 0 0 3 136 4 692 5 071 86 858 5 082 64 357 49 974 58 544
Långfristiga skulder 4 401 8 636 64 471 93 998 109 428 74 367 91 322 122 391 190 715 152 830
Kortfristiga skulder 6 413 9 537 605 528 601 901 723 199 813 691 559 346 584 411 513 575 573 790
Skulder och eget kapital 161 825 175 505 853 216 1 193 938 1 515 189 1 632 298 1 209 647 1 340 978 1 530 048 1 612 738
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 344 3 124 17 530 16 791 18 188 20 328 16 048 6 026 13 137 16 807
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 341 177 471 738 594 752 164 773 318 678 771 399 253 432 378 496 341 618 268
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 449 75 954 320 157 320 471 333 332 291 011 172 993 182 804 203 679 245 898
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 545 448 850 1 892 084 2 058 896 2 271 367 2 089 936 1 445 453 1 449 873 1 537 445 1 634 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 430 1 816 1 828 1 986 1 771 974 1 055 1 330 1 869
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 958 974 998 1 087 1 081 1 133 1 395 1 288 1 068 828
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 621 595 600 574 567 611 600 557 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 954 -17 474 -2 134 95 960 128 348 136 313 114 520 13 135 168 814 132 929
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,48% -76,90% -8,73% -7,46% 6,96% 47,70% -0,01% -4,30% -8,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,56% 17,30% -34,83% -14,95% 5,07% 3,39% 4,48% -15,15% 5,12% -1,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,56% 7,25% -16,39% -8,99% 3,58% 2,76% 3,99% -14,95% 5,52% -1,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 86,44% 86,44% 86,55% 86,07% 100,00% 84,81% 85,03% 85,14% 85,70%
Rörelsekapital/omsättning 457,48% 17,18% -21,98% -17,10% -17,21% -21,90% -24,11% -23,92% -19,70% -22,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,32% 89,65% 21,25% 38,80% 44,71% 38,66% 45,71% 42,44% 50,64% 46,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 851,54% 854,21% 32,44% 41,92% 47,60% 44,60% 39,23% 42,17% 43,21% 37,50%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 482 780 1 051 1 084 1 200 89 663 87 310 77 280 130 797 125 961
Övrig omsättning 0 8 6 051 2 970 2 835 5 964 6 343 47 252 263
Rörelseresultat (EBIT) -962 -4 106 3 418 -39 -18 582 -13 881 -17 270 -34 371 -22 228 -19 950
Resultat efter finansnetto -384 19 015 -273 620 -206 808 17 555 -35 066 -161 081 30 856 -28 241 -99 253
Årets resultat 9 750 20 121 -257 503 -202 074 44 485 -9 014 -108 695 68 970 -29 863 -93 188
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 283 96 298 150 265 430 476 639 877 679 556 827 011 1 005 875 1 123 920 1 087 253
Omsättningstillgångar 50 996 77 886 65 182 54 952 73 170 96 770 90 071 52 455 39 140 4 668
Tillgångar 161 279 174 184 215 447 485 428 713 047 776 326 917 082 1 058 330 1 163 060 1 091 921
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 613 133 863 155 873 411 373 602 441 562 091 570 074 673 369 609 803 586 359
Obeskattade reserver 19 900 30 800 30 800 47 600 31 800 35 500 31 860 17 318 17 613 5 515
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 5 099 3 537 3 734 1 263 313
Långfristiga skulder 0 1 900 4 500 0 0 0 0 59 333 118 000 72 107
Kortfristiga skulder 4 766 7 621 24 274 26 455 78 806 173 636 311 611 304 576 416 381 427 627
Skulder och eget kapital 161 279 174 184 215 447 485 428 713 047 776 326 917 082 1 058 330 1 163 060 1 091 921
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 588 14 855 14 166 4 865 4 552 5 063
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 15 134 14 571 24 654 50 996 50 058
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 136 17 557 16 332 17 952 24 149 22 220
Utdelning till aktieägare 5 000 7 000 20 000 0 2 000 5 000 5 150 5 000 5 400 5 000
Omsättning 482 788 7 102 4 054 4 035 95 627 93 653 77 327 131 049 126 224
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 37 41 45 145 156
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 423 2 130 1 717 902 807
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 262 1 084 1 024 606 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -962 -4 106 3 418 -39 -18 582 -12 488 -14 423 -31 712 -19 297 -17 045
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,21% -25,78% -3,04% -9,67% -98,66% 2,69% 12,98% -40,92% 3,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,13% 11,14% -124,35% -42,59% 5,81% -3,69% -17,24% 3,44% -1,74% -7,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -42,74% 2 486,92% -25 489,82% -19 070,20% 3 454,33% -31,95% -181,07% 47,15% -15,50% -69,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,24% 99,16% 99,47% 99,41%
Rörelsekapital/omsättning 9 591,29% 9 008,33% 3 892,29% 2 628,87% -469,67% -85,73% -253,74% -326,24% -288,42% -335,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,33% 90,64% 83,50% 92,39% 87,97% 75,97% 64,87% 64,90% 53,55% 54,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 070,00% 1 021,99% 268,53% 207,72% 92,85% 55,73% 28,90% 17,22% 9,40% 1,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!