Visa allt om Svensk Byggsyn Aktiebolag
Visa allt om Svensk Byggsyn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 993 1 267 1 331 1 581 1 764 2 111 2 272 2 164 2 041 2 003
Övrig omsättning 45 - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -150 5 10 18 -152 3 142 249 13 0
Resultat efter finansnetto -156 -1 2 11 -161 -8 138 241 5 -9
Årets resultat -156 -1 2 11 -116 0 101 131 2 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 139 190 160 153 168 156 112 130 179
Omsättningstillgångar 285 332 469 438 535 726 1 052 687 488 452
Tillgångar 370 471 659 598 689 894 1 207 798 618 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 329 331 328 317 433 560 459 328 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 45 60 60 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 0 166 40 120 170 230 50 100 90
Kortfristiga skulder 143 142 163 229 251 246 358 229 190 215
Skulder och eget kapital 370 471 659 598 689 894 1 207 798 618 631
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 655 720 680 576 596 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 378 370 472 4 4 17 9 4 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 159 158 159 253 292 283 258 282 253
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0
Omsättning 1 038 1 267 1 331 1 581 1 764 2 111 2 272 2 164 2 043 2 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 993 1 267 1 331 791 882 1 056 1 136 1 082 1 021 1 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 537 532 325 460 510 491 423 442 34
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -95 79 94 83 -97 85 207 305 69 1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,63% -4,81% -15,81% -10,37% -16,44% -7,09% 4,99% 6,03% 1,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -40,54% 1,06% 1,52% 3,01% -22,06% 0,34% 11,76% 31,20% 2,10% 0,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,11% 0,39% 0,75% 1,14% -8,62% 0,14% 6,25% 11,51% 0,64% 0,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,65% 86,50% 91,59% 87,16% 84,98% 91,28% 87,37% 86,04% 83,83% 45,03%
Rörelsekapital/omsättning 14,30% 15,00% 22,99% 13,22% 16,10% 22,74% 30,55% 21,16% 14,60% 11,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,03% 69,85% 50,23% 54,85% 46,01% 52,14% 50,06% 63,06% 53,07% 51,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,30% 233,80% 287,73% 191,27% 213,15% 295,12% 293,85% 300,00% 256,84% 210,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...