Visa allt om Boomerang Retail AB
Visa allt om Boomerang Retail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 76 426 89 040 91 930 97 309 100 189 95 270 99 234 93 756 74 797 69 863
Övrig omsättning 423 5 315 728 2 602 3 397 352 1 380 778 978 2 122
Rörelseresultat (EBIT) -8 584 3 013 -851 -430 2 815 4 213 -16 953 -17 273 -16 832 -5 103
Resultat efter finansnetto -8 594 2 784 -1 281 -623 2 573 4 070 -17 015 -17 670 -18 061 -5 746
Årets resultat -8 594 -409 -228 6 11 12 13 9 21 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 509 2 968 4 780 4 282 5 982 3 816 2 216 3 852 4 720 5 696
Omsättningstillgångar 12 670 15 159 28 505 47 091 48 802 55 765 69 686 74 034 54 350 28 683
Tillgångar 18 179 18 128 33 285 51 373 54 784 59 581 71 902 77 886 59 070 34 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 655 2 749 658 887 881 870 858 845 836 815
Obeskattade reserver 0 0 0 2 480 1 260 999 757 743 1 304 1 702
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 524 15 379 32 627 48 006 52 643 57 712 70 287 76 298 56 930 31 862
Skulder och eget kapital 18 179 18 128 33 285 51 373 54 784 59 581 71 902 77 886 59 070 34 379
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 117 20 355 19 664 20 470 20 589 17 752 20 354 19 677 16 290 12 879
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 79
Sociala kostnader 7 169 6 523 5 488 5 635 5 419 4 588 5 230 5 202 4 993 4 394
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 849 94 355 92 658 99 911 103 586 95 622 100 614 94 534 75 775 71 985
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 54 58 67 66 52 62 60 52 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 529 1 649 1 585 1 452 1 518 1 832 1 601 1 563 1 438 1 553
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 505 443 404 394 430 413 415 409 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 408 4 769 834 1 235 4 578 5 226 -15 430 -15 379 -14 883 -3 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,17% -3,14% -5,53% -2,87% 5,16% -3,99% 5,84% 25,35% 7,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -47,16% 16,63% -2,56% -0,82% 5,15% 7,07% -23,58% -22,16% -27,81% -13,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,22% 3,38% -0,93% -0,43% 2,81% 4,42% -17,08% -18,41% -21,96% -6,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,50% 63,69% 67,45% 64,67% 67,49% 63,01% 39,71% 38,37% 35,85% 41,11%
Rörelsekapital/omsättning -5,04% -0,25% -4,48% -0,94% -3,83% -2,04% -0,61% -2,41% -3,45% -4,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,10% 15,16% 1,98% 5,49% 3,30% 2,70% 1,97% 1,79% 3,00% 5,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,68% 98,57% 87,37% 58,69% 48,33% 60,20% 60,12% 58,57% 45,68% 18,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...