Visa allt om Pelles Skogstransporter Sunnaryd AB
Visa allt om Pelles Skogstransporter Sunnaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 924 984 1 169 1 264 1 265 1 421 1 606 3 310 4 237 5 269
Övrig omsättning - 21 235 208 252 155 144 16 621 -
Rörelseresultat (EBIT) 89 -18 -153 173 61 -495 -755 -180 403 468
Resultat efter finansnetto 52 -53 -179 133 2 -558 -819 -295 143 311
Årets resultat 52 -53 -179 133 2 -347 3 4 14 21
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 483 1 584 1 663 2 195 2 290 2 462 3 178 5 549 6 573 4 931
Omsättningstillgångar 233 177 266 235 274 447 607 304 584 1 512
Tillgångar 1 716 1 761 1 930 2 431 2 565 2 909 3 786 5 853 7 157 6 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 345 293 346 524 392 389 737 734 730 716
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 211 1 036 1 346 1 226
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 190 1 266 1 117 1 481 1 608 1 904 1 838 3 015 3 621 3 067
Kortfristiga skulder 181 202 466 424 565 616 1 000 1 069 1 460 1 433
Skulder och eget kapital 1 716 1 761 1 930 2 431 2 565 2 909 3 786 5 853 7 157 6 442
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 250 251 325 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 214 492 376 385 407 212 672 963 632
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 150 233 195 194 199 221 357 438 367
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 924 1 005 1 404 1 472 1 517 1 576 1 750 3 326 4 858 5 269
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 3 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 924 984 585 632 633 711 803 1 103 847 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 303 375 368 289 297 305 348 451 367 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 190 61 -98 213 324 173 217 925 1 364 1 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,10% -15,83% -7,52% -0,08% -10,98% -11,52% -51,48% -21,88% -19,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,36% -0,85% -7,77% 7,24% 2,50% -17,02% -19,94% -3,02% 5,70% 7,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,96% -1,52% -12,83% 13,92% 5,06% -34,83% -47,01% -5,35% 9,63% 9,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,73% 97,05% 97,35% 98,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,79% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,63% -2,54% -17,11% -14,95% -23,00% -11,89% -24,47% -23,11% -20,68% 1,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,10% 16,64% 17,93% 21,55% 15,28% 13,37% 23,57% 25,59% 23,74% 24,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,02% 74,26% 52,79% 53,30% 48,50% 72,56% 60,70% 28,44% 40,00% 105,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...