Visa allt om BYGGA GWG AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 171 984 244 409 215 196 152 725 168 254 161 877 116 665 123 657 45 760 78 782
Övrig omsättning 110 6 182 1 219 358 242 0 0 11
Rörelseresultat (EBIT) 9 154 20 845 19 117 572 8 775 8 702 678 1 020 842 3 571
Resultat efter finansnetto 9 134 20 844 19 121 569 8 812 8 704 683 907 866 3 740
Årets resultat 5 574 12 487 11 336 1 612 5 470 6 845 60 790 928 2 307
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 944 3 662 2 928 2 021 1 079 1 058 1 492 1 749 656 1 772
Omsättningstillgångar 55 614 71 292 53 670 45 173 45 592 55 189 30 386 26 669 14 046 14 782
Tillgångar 59 558 74 954 56 598 47 194 46 671 56 247 31 878 28 418 14 702 16 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 534 12 960 15 473 4 137 7 525 8 895 2 050 1 989 4 024 5 403
Obeskattade reserver 17 348 15 374 10 424 5 900 7 483 6 762 6 878 6 347 2 115 2 490
Avsättningar (tkr) 1 232 845 500 608 777 596 618 1 274 246 100
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 444 45 775 30 201 36 549 30 886 39 994 22 332 18 808 8 317 8 562
Skulder och eget kapital 59 558 74 954 56 598 47 194 46 671 56 247 31 878 28 418 14 702 16 554
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 1 239 1 316 1 321 1 420 1 190 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 24 695 24 093 21 282 21 614 19 377 20 109 21 562 21 241 6 015 5 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 837 10 226 10 222 9 467 8 378 8 250 7 284 7 587 1 692 1 659
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 5 000 6 840 0 0 928 2 307
Omsättning 172 094 244 415 215 378 152 726 168 473 162 235 116 907 123 657 45 760 78 793
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 53 49 52 46 46 56 56 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 071 4 611 4 392 2 937 3 658 3 519 2 083 2 208 2 542 4 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 677 676 630 630 624 517 524 443 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 298 21 874 19 889 1 150 9 116 9 238 1 734 2 171 1 280 4 099
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,63% 13,58% 40,90% -9,23% 3,94% 38,75% -5,65% 170,23% -41,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,37% 27,81% 33,79% 1,21% 18,90% 15,50% 2,17% 3,69% 5,91% 22,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,32% 8,53% 8,89% 0,37% 5,24% 5,38% 0,59% 0,85% 1,90% 4,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,21% 27,65% 28,33% 27,33% 27,56% 28,42% 33,12% 35,15% 31,04% 27,80%
Rörelsekapital/omsättning 13,47% 10,44% 10,91% 5,65% 8,74% 9,39% 6,90% 6,36% 12,52% 7,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,05% 33,29% 41,70% 18,52% 28,63% 25,19% 23,26% 24,42% 37,97% 43,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,42% 155,74% 177,71% 123,60% 147,61% 137,99% 135,95% 141,50% 168,88% 172,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!