Visa allt om ML Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om ML Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 46 925 39 283 32 743 34 003 39 654 48 057 51 554 49 530 45 276 46 407
Övrig omsättning 181 179 - 56 1 3 166 32 28 41
Rörelseresultat (EBIT) 1 696 166 383 53 83 -211 2 072 1 888 885 1 115
Resultat efter finansnetto 1 645 69 312 14 -27 -317 2 031 1 789 863 1 185
Årets resultat 1 186 69 242 -236 -27 -317 1 813 1 624 823 1 103
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 68 109 6 722 6 069 6 197 6 035 4 269 255 482
Omsättningstillgångar 12 580 11 241 14 742 8 973 10 443 12 329 13 415 12 614 16 387 15 099
Tillgångar 12 794 11 309 14 850 15 695 16 511 18 526 19 451 16 883 16 642 15 581
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 437 2 250 8 531 10 315 10 550 10 922 11 666 10 150 9 271 8 697
Obeskattade reserver 100 0 0 0 0 0 0 354 531 791
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 830 1 673 2 288 1 110 1 451 1 728 1 522 698 495 0
Kortfristiga skulder 7 427 7 385 4 031 4 270 4 510 5 876 6 263 5 682 6 345 6 092
Skulder och eget kapital 12 794 11 309 14 850 15 695 16 511 18 526 19 451 16 883 16 642 15 581
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 2 888 2 145 2 045 1 875 2 104
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 383 3 482 4 319 5 360 3 622 3 203 3 251 3 466 2 851
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 382 1 033 1 306 1 643 1 981 1 614 1 614 1 741 1 621
Utdelning till aktieägare 0 0 8 350 2 025 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 106 39 462 32 743 34 059 39 655 48 060 51 720 49 562 45 304 46 448
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 11 12 12 13 12 13 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 910 3 274 2 977 2 834 3 305 3 697 4 296 3 810 3 234 3 867
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 494 435 489 595 680 600 546 530 579
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 746 239 389 142 302 1 2 234 2 118 1 044 1 443
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,45% 19,97% -3,71% -14,25% -17,49% -6,78% 4,09% 9,40% -2,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,35% 1,58% 2,59% 0,34% 0,55% -1,09% 10,73% 11,20% 5,37% 7,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,64% 0,46% 1,17% 0,16% 0,23% -0,42% 4,05% 3,82% 1,97% 2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,36% 29,35% 30,91% 30,88% 30,68% 29,87% 28,95% 28,91% 30,45% 29,96%
Rörelsekapital/omsättning 10,98% 9,82% 32,71% 13,83% 14,96% 13,43% 13,87% 14,00% 22,18% 19,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,47% 19,90% 57,45% 65,72% 63,90% 58,95% 59,98% 61,66% 58,01% 59,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,37% 89,34% 267,75% 112,13% 126,90% 124,42% 132,43% 127,14% 176,91% 167,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...