Visa allt om Digiman AB
Visa allt om Digiman AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 396 433 540 889 1 874 1 956 1 080 1 887 2 130 1 756
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 1 -93 147 571 546 86 347 388 239
Resultat efter finansnetto -12 2 -83 163 592 548 84 347 403 237
Årets resultat -12 1 380 152 362 304 60 203 181 137
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 59 137 217 318 404 111
Omsättningstillgångar 504 615 880 1 407 1 610 1 123 710 868 736 846
Tillgångar 504 615 880 1 407 1 669 1 261 927 1 186 1 140 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 312 601 351 549 437 258 398 375 332
Obeskattade reserver 0 0 0 574 620 519 387 388 325 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 203 303 278 482 500 304 281 400 439 448
Skulder och eget kapital 504 615 880 1 407 1 669 1 261 927 1 186 1 140 957
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 730 562 270 480 694 627
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 253 273 376 468 127 337 148 325 274 220
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 40 74 64 150 235 258 392 455 360
Utdelning till aktieägare 0 0 290 130 350 250 125 200 180 138
Omsättning 396 433 540 889 1 874 1 956 1 080 1 887 2 130 1 756
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 198 217 540 889 625 652 540 629 1 065 878
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 152 162 468 549 349 389 349 412 734 622
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 1 -93 206 649 625 184 463 452 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,55% -19,81% -39,26% -52,56% -4,19% 81,11% -42,77% -11,41% 21,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,98% 0,49% -9,43% 11,87% 35,71% 43,77% 9,39% 29,60% 35,79% 25,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,53% 0,69% -15,37% 18,79% 31,80% 28,22% 8,06% 18,60% 19,15% 13,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,74% 100,00% 99,47% 98,73% 99,89%
Rörelsekapital/omsättning 76,01% 72,06% 111,48% 104,05% 59,23% 41,87% 39,72% 24,80% 13,94% 22,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,52% 50,73% 68,30% 55,01% 60,27% 64,99% 58,60% 57,11% 53,42% 48,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,28% 202,97% 316,55% 291,91% 322,00% 369,41% 252,67% 217,00% 167,65% 187,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...