Visa allt om Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB
Visa allt om Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 30 237 30 877 21 975 19 060 14 694 14 128 16 449 14 363 17 851 13 105
Övrig omsättning 60 267 24 - 184 936 619 670 505 763
Rörelseresultat (EBIT) 5 523 7 655 4 522 3 848 1 974 590 -115 -14 620 -410
Resultat efter finansnetto 5 514 7 606 4 503 3 864 1 997 483 -165 -148 404 -410
Årets resultat 3 218 4 433 2 669 2 042 942 259 108 21 114 32
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 734 649 3 945 999 733 358 4 214 4 206 4 936 5 888
Omsättningstillgångar 11 715 13 753 7 667 7 096 4 669 4 491 3 370 4 018 4 820 1 927
Tillgångar 15 449 14 402 11 611 8 095 5 402 4 849 7 584 8 224 9 756 7 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 588 5 370 4 236 2 967 1 426 2 684 2 924 3 016 3 394 3 280
Obeskattade reserver 6 464 5 131 3 261 2 219 1 163 858 757 1 100 1 330 1 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 130 197 265 26 91 1 994 2 216 1 898 1 973
Kortfristiga skulder 4 397 3 771 3 917 2 644 2 788 1 217 1 909 1 891 3 133 1 387
Skulder och eget kapital 15 449 14 402 11 611 8 095 5 402 4 849 7 584 8 224 9 756 7 815
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 84 768 808 789
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 971 4 644 3 822 3 288 2 723 3 218 2 369 2 453 2 220 2 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 778 1 541 1 212 1 135 1 026 1 324 1 467 1 476 1 407 1 580
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 3 300 1 400 500 0 500 200 400 0
Omsättning 30 297 31 144 21 999 19 060 14 878 15 064 17 068 15 033 18 356 13 868
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 13 11 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 016 2 206 1 690 1 733 1 837 1 766 2 056 1 795 2 231 1 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 467 403 413 485 577 601 601 569 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 635 7 820 4 661 3 954 2 025 1 550 898 603 1 465 957
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,07% 40,51% 15,29% 29,71% 4,01% -14,11% 14,52% -19,54% 36,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,75% 53,18% 39,01% 47,83% 36,99% 12,17% -1,49% 0,06% 6,54% -3,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,27% 24,80% 20,61% 20,31% 13,60% 4,18% -0,69% 0,03% 3,57% -2,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,65% 53,31% 54,87% 54,06% 51,37% 52,55% 44,43% 45,60% 40,18% 55,35%
Rörelsekapital/omsättning 24,20% 32,33% 17,06% 23,36% 12,80% 23,17% 8,88% 14,81% 9,45% 4,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,33% 65,08% 58,39% 56,85% 42,26% 68,39% 45,91% 46,30% 44,60% 52,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,93% 363,17% 194,18% 266,38% 166,36% 365,08% 173,86% 209,15% 151,64% 133,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...