Visa allt om Lotsen Granit AB
Visa allt om Lotsen Granit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 788 14 946 14 130 13 915 13 222 14 126 10 707 7 985 8 080 9 128
Övrig omsättning 1 051 163 1 600 171 166 238 29 - 292 7
Rörelseresultat (EBIT) 558 669 1 098 191 161 1 346 243 284 374 236
Resultat efter finansnetto 527 66 132 153 11 1 069 112 49 5 10
Årets resultat 451 50 103 110 9 1 040 112 49 5 10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 475 10 760 10 457 10 784 10 738 10 881 8 846 9 094 9 122 5 451
Omsättningstillgångar 12 629 5 384 9 828 5 160 6 241 7 061 7 836 6 490 3 597 6 588
Tillgångar 22 104 16 144 20 284 15 944 16 979 17 942 16 682 15 584 12 719 12 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 238 3 787 3 737 3 635 3 525 3 516 4 718 4 606 4 557 4 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 646 685 1 439 732 3 661 3 329 2 700 4 691 5 761 6 611
Kortfristiga skulder 17 220 11 672 15 108 11 577 9 793 11 097 9 265 6 288 2 401 777
Skulder och eget kapital 22 104 16 144 20 284 15 944 16 979 17 942 16 682 15 584 12 719 12 040
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 282 699 781 300 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 221 1 353 1 387 1 701 1 035 436 405 9 446 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 354 389 397 490 415 382 401 426 273
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 12 839 15 109 15 730 14 086 13 388 14 364 10 736 7 985 8 372 9 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 6 6 6 5 5 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 947 2 491 2 355 2 319 2 204 2 825 2 141 1 597 1 616 3 043
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 360 276 299 304 381 358 326 326 348 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 494 2 623 2 829 1 533 1 494 2 473 1 197 1 347 1 699 1 266
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,13% 5,77% 1,55% 5,24% -6,40% 31,93% 34,09% -1,18% -11,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,52% 4,78% 5,74% 1,53% 1,12% 7,50% 1,50% 1,82% 3,14% 1,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,73% 5,17% 8,24% 1,75% 1,44% 9,53% 2,34% 3,56% 4,94% 2,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,59% 58,73% 57,57% 56,69% 63,51% 66,59% 52,54% 60,13% 68,51% 47,20%
Rörelsekapital/omsättning -38,95% -42,07% -37,37% -46,12% -26,86% -28,57% -13,35% 2,53% 14,80% 63,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,17% 23,46% 18,42% 22,80% 20,76% 19,60% 28,28% 29,56% 35,83% 38,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,31% 43,13% 60,18% 40,81% 47,92% 46,00% 60,80% 68,16% 114,37% 815,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...