Visa allt om Sista versen 30814 AB
Visa allt om Sista versen 30814 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 178 161 123 217 246 285 308 1 424 2 979 3 040
Övrig omsättning - - - 7 - - - 90 52 -
Rörelseresultat (EBIT) 76 100 44 52 136 97 51 125 69 116
Resultat efter finansnetto 76 100 41 51 140 96 55 140 -20 29
Årets resultat 107 58 32 29 78 71 44 133 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 23 26 30 35 40 45 59 1 039 1 426
Omsättningstillgångar 275 263 208 290 306 260 249 258 237 228
Tillgångar 296 286 234 320 341 300 295 317 1 276 1 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 194 156 184 235 227 216 252 118 119
Obeskattade reserver 12 73 48 48 37 2 2 5 31 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 197 584
Kortfristiga skulder 23 19 30 88 69 70 76 60 928 889
Skulder och eget kapital 296 286 234 320 341 300 295 317 1 276 1 654
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 40 90 85 146 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 0 0 0 0 0 0 126 359 356
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 0 0 0 0 13 28 106 280 274
Utdelning till aktieägare 140 40 20 60 80 70 60 80 0 0
Omsättning 178 161 123 224 246 285 308 1 514 3 031 3 040
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 178 - - 217 246 285 308 1 424 1 490 1 520
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 10 - - - - 53 131 321 400 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 102 48 57 141 102 60 290 452 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,56% 30,89% -43,32% -11,79% -13,68% -7,47% -78,37% -52,20% -2,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,68% 34,97% 18,80% 16,25% 41,64% 32,33% 19,66% 57,10% 5,41% 7,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,70% 62,11% 35,77% 23,96% 57,72% 34,04% 18,83% 12,71% 2,32% 3,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,39% 90,06% 82,93% 85,25% 91,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 141,57% 151,55% 144,72% 93,09% 96,34% 66,67% 56,17% 13,90% -23,20% -21,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,34% 87,74% 82,67% 68,55% 76,91% 76,16% 73,72% 80,63% 11,00% 9,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 195,65% 1 384,21% 693,33% 329,55% 443,48% 371,43% 327,63% 430,00% 25,54% 25,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...