Visa allt om Söderenergi Aktiebolag
Visa allt om Söderenergi Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 127 107 1 066 922 1 161 803 1 294 052 1 336 848 1 384 264 1 318 877 1 484 708 800 144 670 859
Övrig omsättning 24 957 75 269 20 335 20 845 20 769 21 288 18 473 30 654 40 485 31 952
Rörelseresultat (EBIT) 158 209 120 919 142 657 211 750 174 272 172 214 72 438 94 425 -529 -1 899
Resultat efter finansnetto 44 458 1 021 20 581 98 962 100 864 102 981 -12 848 21 360 -25 381 -30 500
Årets resultat 34 634 -10 204 33 830 52 249 100 864 102 981 -12 706 21 290 -25 355 -24 039
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 734 693 2 810 892 2 910 052 2 968 592 1 534 005 1 572 119 1 588 720 1 641 172 1 494 992 1 145 645
Omsättningstillgångar 507 983 554 425 531 690 612 888 622 522 647 561 592 273 527 431 509 441 421 138
Tillgångar 3 242 676 3 365 317 3 441 742 3 581 480 2 156 527 2 219 680 2 180 993 2 168 603 2 004 433 1 566 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 416 911 382 276 392 480 358 650 237 504 186 640 133 659 146 364 125 072 50 590
Minoritetsintressen - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 90 846 85 855 86 650 92 547 33 269 36 489 42 443 43 950 12 266 11 712
Långfristiga skulder 2 371 453 2 534 600 2 623 414 2 896 032 1 596 400 1 725 000 1 743 216 1 671 191 805 426 745 034
Kortfristiga skulder 363 466 362 586 339 199 234 251 289 354 271 551 261 675 307 098 1 061 669 759 447
Skulder och eget kapital 3 242 676 3 365 317 3 441 742 3 581 480 2 156 527 2 219 680 2 180 993 2 168 603 2 004 433 1 566 783
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 986 1 924 1 905 1 755 2 601 2 442 2 376 1 210 1 210 1 156
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 74 931 77 872 75 769 71 953 66 470 67 514 62 132 60 308 56 831 51 442
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 881 41 065 36 499 35 523 32 675 37 146 34 415 30 400 29 375 24 998
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 152 064 1 142 191 1 182 138 1 314 897 1 357 617 1 405 552 1 337 350 1 515 362 840 629 702 811
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 142 137 143 143 134 134 131 131 128 118
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 937 7 788 8 125 9 049 9 976 10 330 10 068 11 334 6 251 5 685
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 855 905 835 793 786 839 785 730 706 698
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 321 469 280 877 304 882 377 091 275 794 268 745 167 469 188 851 62 249 58 930
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,64% -8,17% -10,22% -3,20% -3,43% 4,96% -11,17% 85,56% 19,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,88% 3,60% 4,15% 5,92% 8,11% 7,77% 3,32% 4,35% -0,03% -0,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,04% 11,34% 12,29% 16,39% 13,08% 12,46% 5,49% 6,36% -0,06% -0,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,77% 56,07% 54,31% 53,22% 51,68% 48,94% 44,78% 34,64% 28,09% 28,67%
Rörelsekapital/omsättning 12,82% 17,98% 16,57% 29,26% 24,92% 27,16% 25,07% 14,84% -69,02% -50,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,86% 11,36% 11,40% 10,01% 11,01% 8,41% 6,13% 6,75% 6,24% 3,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,65% 110,08% 92,61% 165,52% 131,47% 152,19% 131,59% 97,49% 38,62% 43,27%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 127 107 1 066 922 1 161 803 1 295 892 1 336 848 1 384 264 1 318 877 2 040 817 922 007 667 141
Övrig omsättning 26 797 77 109 22 175 20 845 20 769 21 288 18 473 35 476 40 485 31 952
Rörelseresultat (EBIT) 123 127 84 588 105 077 172 916 124 247 120 099 18 184 38 377 -18 894 -11 931
Resultat efter finansnetto 44 459 1 019 20 581 98 962 99 024 101 141 -14 689 13 815 -30 364 -30 599
Årets resultat 39 705 -23 219 33 830 -111 334 25 151 101 625 -14 062 16 471 -28 991 -7 529
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 718 477 2 794 362 2 893 212 2 951 439 1 513 904 1 551 599 1 567 890 1 627 154 1 514 211 1 112 017
Omsättningstillgångar 507 983 554 426 531 690 612 887 622 414 647 453 592 015 525 370 658 702 397 694
Tillgångar 3 226 460 3 348 788 3 424 902 3 564 326 2 136 318 2 199 052 2 159 905 2 152 524 2 172 913 1 509 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 444 147 739 170 959 137 129 163 226 186 640 133 659 146 364 122 256 47 471
Obeskattade reserver 294 184 300 684 284 000 284 000 74 278 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 26 125 19 704 24 170 30 067 33 269 36 489 42 443 43 950 12 266 11 712
Långfristiga skulder 2 371 453 2 534 600 2 623 414 2 896 032 1 596 400 1 725 000 1 743 216 1 671 191 805 426 745 034
Kortfristiga skulder 347 254 346 061 322 360 217 098 269 145 250 923 240 588 291 019 1 232 965 705 494
Skulder och eget kapital 3 226 460 3 348 788 3 424 902 3 564 326 2 136 318 2 199 052 2 159 905 2 152 524 2 172 913 1 509 711
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 986 1 924 1 905 1 755 2 601 2 442 2 376 1 210 1 210 1 156
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 74 931 77 782 75 769 71 953 66 470 67 514 62 132 60 308 56 831 51 442
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 881 41 065 36 499 35 523 32 675 37 146 34 415 30 400 29 375 24 998
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0
Omsättning 1 153 904 1 144 031 1 183 978 1 316 737 1 357 617 1 405 552 1 337 350 2 076 293 962 492 699 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 142 137 143 143 134 134 131 131 128 118
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 937 7 788 8 125 9 062 9 976 10 330 10 068 15 579 7 203 5 654
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 855 905 835 793 786 839 785 730 706 698
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 258 457 216 616 239 372 310 327 189 133 180 123 76 709 96 509 34 929 39 746
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,64% -8,17% -10,35% -3,06% -3,43% 4,96% -35,38% 121,35% 38,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,91% 3,61% 4,17% 5,95% 8,10% 7,76% 3,27% 4,04% 0,34% 0,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,04% 11,34% 12,29% 16,37% 12,95% 12,33% 5,35% 4,26% 0,80% 0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,77% 49,88% 48,52% 47,99% 46,46% 43,81% 39,30% 21,41% 23,70% 28,83%
Rörelsekapital/omsättning 14,26% 19,53% 18,02% 30,54% 26,43% 28,65% 26,65% 11,48% -62,28% -46,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,92% 11,42% 11,46% 10,06% 10,35% 8,49% 6,19% 6,80% 5,63% 3,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,69% 115,33% 97,44% 178,60% 141,30% 164,66% 143,01% 102,17% 45,46% 43,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...