Visa allt om Söderenergi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 189 763 1 161 735 1 127 107 1 066 922 1 161 803 1 295 892 1 336 848 1 384 264 1 318 877 2 040 817
Övrig omsättning 10 570 21 540 26 797 77 109 22 175 20 845 20 769 21 288 18 473 35 476
Rörelseresultat (EBIT) 38 997 88 284 123 127 84 588 105 077 172 916 124 247 120 099 18 184 38 377
Resultat efter finansnetto -36 066 17 570 44 459 1 019 20 581 98 962 99 024 101 141 -14 689 13 815
Årets resultat -9 111 8 560 39 705 -23 219 33 830 -111 334 25 151 101 625 -14 062 16 471
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 765 972 2 711 929 2 718 477 2 794 362 2 893 212 2 951 439 1 513 904 1 551 599 1 567 890 1 627 154
Omsättningstillgångar 769 389 628 986 507 983 554 426 531 690 612 887 622 414 647 453 592 015 525 370
Tillgångar 3 535 361 3 340 915 3 226 460 3 348 788 3 424 902 3 564 326 2 136 318 2 199 052 2 159 905 2 152 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 892 196 003 187 444 147 739 170 959 137 129 163 226 186 640 133 659 146 364
Obeskattade reserver 270 106 300 977 294 184 300 684 284 000 284 000 74 278 0 0 0
Avsättningar (tkr) 24 101 24 821 26 125 19 704 24 170 30 067 33 269 36 489 42 443 43 950
Långfristiga skulder 2 800 096 2 563 286 2 371 453 2 534 600 2 623 414 2 896 032 1 596 400 1 725 000 1 743 216 1 671 191
Kortfristiga skulder 254 166 255 828 347 254 346 061 322 360 217 098 269 145 250 923 240 588 291 019
Skulder och eget kapital 3 535 361 3 340 915 3 226 460 3 348 788 3 424 902 3 564 326 2 136 318 2 199 052 2 159 905 2 152 524
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 275 1 984 1 986 1 924 1 905 1 755 2 601 2 442 2 376 1 210
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 82 955 78 238 74 931 77 782 75 769 71 953 66 470 67 514 62 132 60 308
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 40 686 41 321 39 881 41 065 36 499 35 523 32 675 37 146 34 415 30 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0
Omsättning 1 200 333 1 183 275 1 153 904 1 144 031 1 183 978 1 316 737 1 357 617 1 405 552 1 337 350 2 076 293
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 148 142 142 137 143 143 134 134 131 131
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 039 8 181 7 937 7 788 8 125 9 062 9 976 10 330 10 068 15 579
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 881 888 855 905 835 793 786 839 785 730
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 185 074 240 355 258 457 216 616 239 372 310 327 189 133 180 123 76 709 96 509
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,41% 3,07% 5,64% -8,17% -10,35% -3,06% -3,43% 4,96% -35,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,03% 3,66% 4,91% 3,61% 4,17% 5,95% 8,10% 7,76% 3,27% 4,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,04% 10,53% 14,04% 11,34% 12,29% 16,37% 12,95% 12,33% 5,35% 4,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,23% 50,68% 53,77% 49,88% 48,52% 47,99% 46,46% 43,81% 39,30% 21,41%
Rörelsekapital/omsättning 43,30% 32,12% 14,26% 19,53% 18,02% 30,54% 26,43% 28,65% 26,65% 11,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,25% 12,89% 12,92% 11,42% 11,46% 10,06% 10,35% 8,49% 6,19% 6,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,34% 146,77% 90,69% 115,33% 97,44% 178,60% 141,30% 164,66% 143,01% 102,17%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...