Visa allt om DOKET Aktiebolag
Visa allt om DOKET Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 82 105 - 29 92 60 128 213 136 17
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 73 - 6 34 15 51 173 68 -19
Resultat efter finansnetto 50 73 - 7 39 15 51 174 68 -19
Årets resultat 36 68 - 5 21 10 27 94 47 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 - 0 6 12 19 25 3 5
Omsättningstillgångar 279 305 - 239 231 207 243 291 167 115
Tillgångar 279 305 - 239 238 219 262 315 170 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 209 - 149 144 123 152 205 131 84
Obeskattade reserver 69 66 - 78 78 68 68 55 12 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 31 - 13 16 29 41 55 27 36
Skulder och eget kapital 279 305 - 239 238 219 262 315 170 120
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 18 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 6 0
Utdelning till aktieägare 40 50 - 0 0 0 40 80 20 0
Omsättning 82 105 - 29 92 60 128 213 136 17
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 - 0 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 68 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 14 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 50 73 - 12 40 21 57 182 71 -15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,90% - - -68,48% 53,33% -53,12% -39,91% 56,62% 700,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,92% 23,93% - 2,93% 15,97% 7,31% 19,47% 55,24% 40,00% -15,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 60,98% 69,52% - 24,14% 41,30% 26,67% 39,84% 81,69% 50,00% -111,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 321,95% 260,95% - 779,31% 233,70% 296,67% 157,81% 110,80% 102,94% 464,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,18% 85,40% - 87,80% 84,66% 79,05% 77,14% 77,65% 82,14% 70,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 860,00% 983,87% - 1 838,46% 1 443,75% 713,79% 592,68% 529,09% 618,52% 319,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...