Visa allt om Harald Blomberg Aktiebolag
Visa allt om Harald Blomberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 718 1 969 1 729 1 661 1 429 1 632 1 327 1 186 1 086 1 112
Övrig omsättning 22 - - 118 91 100 48 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 381 466 31 52 299 165 362 491 376 371
Resultat efter finansnetto 387 480 62 91 364 486 396 644 469 393
Årets resultat 303 392 47 116 271 318 278 397 279 251
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 166 996 1 043 994 895 889 802 795 1 021 978
Omsättningstillgångar 3 802 3 922 3 533 3 581 3 746 4 032 3 757 3 431 2 703 2 380
Tillgångar 4 968 4 917 4 575 4 574 4 641 4 922 4 558 4 226 3 724 3 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 705 3 702 3 470 3 573 3 600 3 830 3 511 3 234 2 836 2 557
Obeskattade reserver 729 733 757 804 873 879 831 820 736 665
Avsättningar (tkr) 152 155 158 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 382 328 190 197 168 213 216 172 151 136
Skulder och eget kapital 4 968 4 917 4 575 4 574 4 641 4 922 4 558 4 226 3 724 3 358
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 204 195 182 325 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 306 296 259 404 344 252 136 15 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 78 73 75 77 70 103 57 42 101 109
Utdelning till aktieägare 300 300 160 150 143 500 0 0 0 0
Omsättning 1 740 1 969 1 729 1 779 1 520 1 732 1 375 1 186 1 086 1 112
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 859 985 865 831 715 816 664 1 186 1 086 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 198 185 248 241 232 328 209 257 435 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 440 479 47 71 319 186 390 520 390 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,75% 13,88% 4,09% 16,24% -12,44% 22,98% 11,89% 9,21% -2,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,79% 9,76% 1,38% 2,01% 7,91% 9,93% 8,69% 15,26% 12,62% 11,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,53% 24,38% 3,64% 5,54% 25,68% 29,96% 29,84% 54,38% 43,28% 35,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,68% 81,21% 90,92% 89,34% 94,19% 88,54% 95,25% 93,59% 93,74% 95,14%
Rörelsekapital/omsättning 199,07% 182,53% 193,35% 203,73% 250,38% 234,01% 266,84% 274,79% 234,99% 201,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,02% 86,92% 88,75% 91,07% 91,43% 90,98% 90,47% 90,50% 90,38% 90,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 939,27% 1 171,34% 1 812,11% 1 767,51% 2 163,10% 1 857,28% 1 706,48% 1 941,28% 1 735,10% 1 710,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...