Visa allt om Bo Engström Skogsmaskiner Aktiebolag
Visa allt om Bo Engström Skogsmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 13 24 2 221 6 107 4 752 4 450 4 227 4 596 3 836 4 579
Övrig omsättning 8 - - 6 15 30 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -227 -163 -219 1 650 -501 2 042 268 953 137 372
Resultat efter finansnetto -228 -163 -294 1 486 -670 1 988 200 872 -64 163
Årets resultat -28 -24 286 559 215 1 752 240 220 13 185
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 278 346 346 6 199 6 903 3 175 3 747 4 211 4 449 5 144
Omsättningstillgångar 1 727 1 941 3 286 2 513 1 746 1 688 1 036 1 230 737 1 191
Tillgångar 2 005 2 287 3 632 8 712 8 649 - 4 782 5 440 5 186 6 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 696 1 724 2 748 2 463 2 003 1 918 1 687 1 577 1 357 1 345
Obeskattade reserver 0 200 339 999 137 1 193 1 041 1 168 594 676
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0
Långfristiga skulder 287 342 336 3 193 4 208 755 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 21 209 2 058 2 300 1 082 2 007 2 696 3 235 4 314
Skulder och eget kapital 2 005 2 287 3 632 8 712 8 649 - 4 782 5 440 5 186 6 335
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 *
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 257 282 296 243 237 197 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 985 1 049 625 576 584 783 862
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 283 291 237 174 216 234 279
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 130 0 130 0 0
Omsättning 21 24 2 221 6 113 4 767 4 480 4 227 4 596 3 836 4 579
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 5 5 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 221 950 1 113 1 057 1 149 959 916
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 313 336 22 262 268 337 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -159 -95 351 2 548 393 2 774 979 1 601 849 960
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,83% -98,92% -63,63% 28,51% 6,79% 5,28% -8,03% 19,81% -16,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,32% -7,13% -7,98% 18,94% -5,79% - 5,63% 17,52% 2,68% 5,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 746,15% -679,17% -13,06% 27,02% -10,54% 45,89% 6,36% 20,74% 3,62% 8,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13 107,69% 8 000,00% 138,54% 7,45% -11,66% 13,62% -22,97% -31,90% -65,12% -68,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,59% 82,20% 82,94% 37,22% 24,33% - 51,32% 44,81% 34,41% 28,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 478,26% 9 209,52% 1 568,90% 119,92% 71,65% 129,21% 45,04% 43,21% 20,99% 26,29%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-04 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...