Visa allt om Gäfvert Hair Design Aktiebolag
Visa allt om Gäfvert Hair Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 581 2 112 1 739 1 565 1 650 1 634 1 432 1 477 1 314 1 512
Övrig omsättning 206 219 193 329 319 302 310 315 279 241
Rörelseresultat (EBIT) 93 346 33 115 -43 171 -71 -119 10 22
Resultat efter finansnetto 119 346 33 120 -41 169 -82 -109 23 23
Årets resultat 87 268 22 94 -41 143 -82 5 12 21
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 284 284 284 352 358 320 377 143 177
Omsättningstillgångar 969 650 439 416 335 477 373 387 1 093 1 359
Tillgångar 969 935 723 700 687 835 692 764 1 235 1 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 721 454 432 338 479 336 418 503 580
Obeskattade reserver 542 0 0 0 0 0 0 0 122 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 220 213 270 268 349 356 357 346 611 835
Skulder och eget kapital 969 935 723 700 687 835 692 764 1 235 1 537
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 600 611 517 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 660 858 733 617 737 612 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 368 460 456 458 440 406 399 413 373 403
Utdelning till aktieägare 300 60 0 0 0 100 0 0 90 89
Omsättning 1 787 2 331 1 932 1 894 1 969 1 936 1 742 1 792 1 593 1 753
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 791 1 056 580 783 825 817 716 739 657 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 664 398 550 600 522 515 521 455 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 346 33 117 -37 182 -14 -42 80 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,14% 21,45% 11,12% -5,15% 0,98% 14,11% -3,05% 12,40% -13,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,18% 37,01% 4,70% 17,14% -5,97% 20,60% -10,12% -12,83% 2,59% 1,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,46% 16,38% 1,96% 7,67% -2,48% 10,53% -4,89% -6,64% 2,44% 1,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,39% 85,80% 85,45% 79,55% 76,61% 81,58% 79,68% 76,37% 81,35% 80,69%
Rörelsekapital/omsättning 47,38% 20,69% 9,72% 9,46% -0,85% 7,41% 1,12% 2,78% 36,68% 34,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,99% 77,11% 62,79% 61,71% 49,20% 57,37% 48,55% 54,71% 47,84% 43,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 385,45% 247,89% 116,30% 91,04% 61,03% 109,27% 79,83% 90,17% 164,16% 151,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...