Visa allt om Anders Eriksson Gräv Aktiebolag
Visa allt om Anders Eriksson Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 339 1 337 1 315 1 339 950 1 084 1 134 1 122 924 870
Övrig omsättning 180 - 400 204 - 91 1 8 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 115 -53 258 456 9 -212 -71 -64 -140 -112
Resultat efter finansnetto 89 -66 248 452 6 -222 -75 -80 -141 -119
Årets resultat 29 45 117 39 4 10 11 71 0 5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 096 2 625 3 091 1 674 970 811 932 1 319 1 136 1 400
Omsättningstillgångar 1 008 950 992 582 280 608 743 572 539 396
Tillgångar 3 104 3 574 4 083 2 256 1 250 1 419 1 675 1 891 1 675 1 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 727 698 653 536 497 494 484 523 489 489
Obeskattade reserver 483 433 555 455 55 55 290 382 556 697
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 929 1 176 1 365 415 120 294 430 579 189 293
Kortfristiga skulder 965 1 268 1 510 849 578 577 471 406 441 317
Skulder och eget kapital 3 104 3 574 4 083 2 256 1 250 1 419 1 675 1 891 1 675 1 795
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 275 300 300 300 175 300 250 230 226 178
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 11 6 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 168 178 178 178 139 202 185 173 163 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 37 0
Omsättning 1 519 1 337 1 715 1 543 950 1 175 1 135 1 130 934 870
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 339 1 337 1 315 1 339 950 1 084 1 134 1 122 924 870
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 503 503 539 340 518 451 412 390 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 644 484 908 687 328 201 406 368 242 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,15% 1,67% -1,79% 40,95% -12,36% -4,41% 1,07% 21,43% 6,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,70% -1,26% 6,54% 20,48% 1,84% -14,09% -3,58% -2,75% -7,52% -5,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,59% -3,37% 20,30% 34,50% 2,42% -18,45% -5,29% -4,63% -13,64% -11,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,21% -23,78% -39,39% -19,94% -31,37% 2,86% 23,99% 14,80% 10,61% 9,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,56% 28,98% 26,60% 38,62% 43,00% 37,67% 41,66% 42,20% 53,09% 55,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,46% 74,92% 65,70% 68,55% 48,44% 105,37% 157,75% 140,89% 122,22% 124,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...