Visa allt om Mörrums Hydraulik & Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om Mörrums Hydraulik & Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 113 1 294 1 056 1 296 1 221 1 004 971 1 087 1 032 1 082
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 212 194 91 143 96 137 41 176 108 160
Resultat efter finansnetto 190 177 64 120 77 126 29 169 103 155
Årets resultat 110 105 37 95 55 68 96 156 104 89
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 28 0 0 3 11 31 53 77 79
Omsättningstillgångar 1 913 1 917 1 696 1 731 1 615 1 564 1 368 1 482 1 343 1 444
Tillgångar 1 934 1 945 1 696 1 731 1 617 1 574 1 399 1 535 1 420 1 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 709 799 769 807 787 871 931 962 926 913
Obeskattade reserver 194 147 107 92 97 97 65 170 215 261
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 822 712 616 526 458 331 207 143 111 146
Kortfristiga skulder 209 287 204 306 275 274 195 260 168 201
Skulder och eget kapital 1 934 1 945 1 696 1 731 1 617 1 574 1 399 1 535 1 420 1 522
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 136 131 167 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 253 178 213 213 180 48 16 0 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 41 26 24 24 21 22 48 75 71
Utdelning till aktieägare 200 200 75 75 75 140 128 127 120 92
Omsättning 1 113 1 294 1 056 1 296 1 221 1 004 971 1 087 1 032 1 082
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 113 1 294 1 056 1 296 1 221 1 004 971 1 087 1 032 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 208 293 269 240 237 203 211 198 248 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 219 201 91 146 103 157 63 200 138 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,99% 22,54% -18,52% 6,14% 21,61% 3,40% -10,67% 5,33% -4,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,01% 10,13% 5,42% 8,32% 6,00% 8,83% 3,00% 11,53% 7,89% 10,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,14% 15,22% 8,71% 11,11% 7,94% 13,84% 4,33% 16,28% 10,85% 15,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,78% 54,56% 53,60% 50,23% 48,89% 54,58% 52,11% 57,22% 59,98% 59,06%
Rörelsekapital/omsättning 153,10% 125,97% 141,29% 109,95% 109,75% 128,49% 120,80% 112,42% 113,86% 114,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,48% 46,97% 50,26% 50,77% 53,09% 59,88% 69,97% 70,83% 76,11% 72,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 566,99% 411,15% 484,80% 344,44% 337,45% 339,05% 368,72% 313,85% 411,31% 416,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...