Visa allt om Aktiebolaget Myrås Gardin & Textil
Visa allt om Aktiebolaget Myrås Gardin & Textil

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 724 2 857 2 395 2 535 3 735 3 039 2 432 2 615 2 424 2 670
Övrig omsättning 8 - - 317 230 - 87 63 51 -
Rörelseresultat (EBIT) -88 142 -81 -462 332 47 17 -254 55 156
Resultat efter finansnetto -95 112 -113 -464 326 36 6 -264 41 144
Årets resultat -95 112 -113 -464 315 36 6 -264 41 144
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 459 1 459 0 34 50 73 102 145 207 296
Omsättningstillgångar 208 294 1 726 1 727 1 756 1 429 1 424 1 553 1 429 1 523
Tillgångar 1 667 1 753 1 726 1 760 1 807 1 502 1 526 1 698 1 637 1 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 777 871 759 872 1 336 1 022 986 979 1 244 1 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 615 606 529 332 5 66 186 355 84 178
Kortfristiga skulder 276 276 438 556 466 414 354 363 309 339
Skulder och eget kapital 1 667 1 753 1 726 1 760 1 807 1 502 1 526 1 698 1 637 1 820
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 288 270 247 258 247 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 349 1 286 1 014 1 578 1 186 957 909 1 027 785 767
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 551 527 499 547 547 461 430 449 418 366
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 2 732 2 857 2 395 2 852 3 965 3 039 2 519 2 678 2 475 2 670
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 908 714 599 507 747 760 608 654 808 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 457 379 429 410 427 403 455 490 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -88 142 -71 -445 355 159 61 -192 144 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,66% 19,29% -5,52% -32,13% 22,90% 24,96% -7,00% 7,88% -9,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,22% 8,10% -4,63% -26,19% 18,43% 3,33% 1,11% -14,96% 3,42% 8,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,19% 4,97% -3,34% -18,19% 8,92% 1,65% 0,70% -9,71% 2,31% 5,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,66% 97,34% 94,74% 83,47% 86,91% 91,15% 97,08% 94,88% 94,27% 91,84%
Rörelsekapital/omsättning -2,50% 0,63% 53,78% 46,19% 34,54% 33,40% 44,00% 45,51% 46,20% 44,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,61% 49,69% 43,97% 49,55% 73,93% 68,04% 64,61% 57,66% 75,99% 71,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,36% 106,52% 394,06% 310,61% 376,82% 345,17% 402,26% 427,82% 449,51% 436,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...