Visa allt om Åslunds Åkeri, Traktor och Gräv AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 15 936 15 148 12 121 9 866 8 877 10 686 8 906 7 284 8 041 6 096
Övrig omsättning 118 424 780 74 360 15 1 24 14 145
Rörelseresultat (EBIT) 416 2 285 2 036 600 807 748 863 -16 1 563 642
Resultat efter finansnetto 334 2 209 1 959 520 725 628 725 -128 1 475 537
Årets resultat 109 925 953 700 303 438 429 2 319 283
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 587 9 391 7 906 7 124 7 563 6 774 7 427 7 067 4 418 4 304
Omsättningstillgångar 5 000 5 615 5 266 3 553 2 762 2 634 2 187 1 821 2 505 1 547
Tillgångar 15 588 15 006 13 172 10 677 10 325 9 408 9 614 8 888 6 923 5 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 590 5 581 4 756 3 802 3 103 2 800 2 361 1 933 1 930 1 612
Obeskattade reserver 4 405 4 242 3 258 2 503 2 761 2 434 2 379 2 210 2 355 1 321
Avsättningar (tkr) 110 110 21 21 21 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 428 1 733 1 671 1 697 2 146 1 934 2 416 3 014 610 958
Kortfristiga skulder 3 055 3 340 3 467 2 654 2 295 2 241 2 458 1 731 2 028 1 959
Skulder och eget kapital 15 588 15 006 13 172 10 677 10 325 9 408 9 614 8 888 6 923 5 851
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 540 2 781 2 155 2 104 1 761 1 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 935 917 617 751 473 507
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 054 15 572 12 901 9 940 9 237 10 701 8 907 7 308 8 055 6 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 11 9 8 8 9 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 226 1 377 1 347 1 233 1 110 1 187 1 272 1 041 1 149 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 496 458 471 449 428 403 385 314 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 636 4 162 3 671 2 236 2 323 2 355 2 279 1 145 2 616 1 618
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,20% 24,97% 22,86% 11,14% -16,93% 19,99% 22,27% -9,41% 31,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,67% 15,23% 15,46% 5,62% 7,85% 7,98% 9,04% -0,12% 22,65% 10,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,61% 15,08% 16,81% 6,08% 9,14% 7,03% 9,76% -0,15% 19,50% 10,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,65% 65,96% 65,23% 66,16% 69,49% 65,12% 67,51% 64,37% 66,15% 65,39%
Rörelsekapital/omsättning 12,21% 15,02% 14,84% 9,11% 5,26% 3,68% -3,04% 1,24% 5,93% -6,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,90% 59,24% 55,40% 53,89% 50,91% 49,94% 43,86% 40,07% 52,95% 44,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,92% 157,81% 149,26% 121,59% 111,85% 100,13% 88,97% 105,20% 123,52% 78,97%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...