Visa allt om Viskadalens Plåt & Papptak Aktiebolag
Visa allt om Viskadalens Plåt & Papptak Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 21 828 21 060 22 106 15 297 22 846 23 269 21 879 22 610 22 763 23 834
Övrig omsättning 41 93 141 93 441 395 - 908 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 874 832 494 97 553 877 286 -174 247 509
Resultat efter finansnetto 854 785 418 30 479 772 197 -378 10 360
Årets resultat 599 611 324 22 259 593 197 -378 0 297
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 477 114 155 54 93 143 109 229 2 270 1 918
Omsättningstillgångar 5 348 4 060 4 421 6 830 5 425 6 751 5 191 4 191 5 927 4 110
Tillgångar 5 825 4 174 4 576 6 884 5 518 6 895 5 300 4 420 8 197 6 028
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 707 2 108 1 497 1 173 1 151 891 298 101 979 979
Obeskattade reserver 206 123 123 123 123 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 159 3 215 1 528
Kortfristiga skulder 2 911 1 943 2 956 5 589 4 244 6 003 5 002 3 159 4 003 3 521
Skulder och eget kapital 5 825 4 174 4 576 6 884 5 518 6 895 5 300 4 420 8 197 6 028
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 40 240 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 650 4 623 5 379 5 656 5 751 6 050 5 631 6 520 6 738 6 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 520 1 775 1 944 2 071 2 160 2 047 1 991 206 2 399 2 547
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 21 869 21 153 22 247 15 390 23 287 23 664 21 879 23 518 22 769 23 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 12 14 15 16 16 16 20 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 425 1 755 1 579 1 020 1 428 1 454 1 367 1 131 1 035 1 083
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 542 535 523 510 514 471 439 442 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 960 873 539 136 604 957 362 -67 811 955
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,65% -4,73% 44,51% -33,04% -1,82% 6,35% -3,23% -0,67% -4,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,00% 19,96% 10,82% 1,41% 10,02% 12,73% 5,42% -3,91% 3,03% 8,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,00% 3,96% 2,24% 0,63% 2,42% 3,77% 1,31% -0,77% 1,09% 2,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,25% 58,76% 60,27% 60,44% 58,68% 54,21% 49,69% 47,82% 62,29% 56,99%
Rörelsekapital/omsättning 11,16% 10,05% 6,63% 8,11% 5,17% 3,21% 0,86% 4,56% 8,45% 2,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,23% 52,80% 34,81% 18,43% 22,50% 12,92% 5,62% 2,29% 11,94% 16,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,56% 172,67% 122,09% 110,54% 94,86% 101,27% 102,12% 117,79% 117,49% 96,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...