Visa allt om Ada Service Partner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 96 638 92 845 89 528 94 617 85 131 79 269 70 609 60 820 59 057 51 175
Övrig omsättning 3 066 3 830 4 036 3 759 3 290 3 594 3 767 2 419 2 421 1 646
Rörelseresultat (EBIT) 8 842 6 340 2 175 3 027 3 654 -1 512 508 540 1 925 1 398
Resultat efter finansnetto 8 820 5 939 1 824 2 714 3 334 -1 974 142 391 2 065 1 593
Årets resultat 5 310 4 189 1 400 1 656 2 295 102 638 515 1 095 822
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 450 11 956 26 414 24 472 24 806 24 193 22 175 16 859 8 096 1 308
Omsättningstillgångar 34 300 25 850 22 928 23 915 20 318 17 887 16 569 18 313 21 371 23 033
Tillgångar 44 750 37 807 49 342 48 387 45 124 42 080 38 744 35 172 29 467 24 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 406 13 096 11 006 10 206 9 051 7 055 7 753 7 916 8 300 8 705
Obeskattade reserver 5 685 3 655 2 460 2 487 2 198 1 668 3 744 4 386 4 681 4 139
Avsättningar (tkr) 400 400 801 693 400 400 400 0 0 0
Långfristiga skulder 298 358 15 104 12 719 13 161 13 067 9 505 9 327 3 554 400
Kortfristiga skulder 20 962 20 298 19 970 22 281 20 314 19 890 17 342 13 544 12 932 11 097
Skulder och eget kapital 44 750 37 807 49 342 48 387 45 124 42 080 38 744 35 172 29 467 24 341
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 643 620 610 590 - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 56 080 56 362 57 584 58 752 - 53 595 46 653 39 391 37 195 31 632
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 863 20 103 20 537 59 342 - 18 752 15 941 13 914 12 986 11 547
Utdelning till aktieägare 0 0 800 1 500 300 800 800 250 1 500
Omsättning 99 704 96 675 93 564 98 376 88 421 82 863 74 376 63 239 61 478 52 821
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 156 188 172 168 164 168 151 134 121 113
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 619 494 521 563 519 472 468 454 488 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 419 464 483 447 432 417 400 416 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 299 7 264 2 995 3 929 4 517 -664 1 185 1 317 2 352 1 776
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,09% 3,70% -5,38% 11,14% 7,40% 12,26% 16,10% 2,99% 15,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,82% 16,90% 4,51% 6,38% 8,18% -3,49% 1,44% 1,73% 7,16% 6,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,18% 6,88% 2,49% 3,26% 4,34% -1,85% 0,79% 1,00% 3,57% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,13% 95,16% 94,98% 94,28% 94,38% 93,58% 93,32% 95,22% 93,46% 93,26%
Rörelsekapital/omsättning 13,80% 5,98% 3,30% 1,73% 0,00% -2,53% -1,09% 7,84% 14,29% 23,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,81% 42,18% 26,19% 25,10% 23,86% 19,86% 27,55% 32,23% 39,87% 48,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,52% 124,32% 111,87% 103,20% 93,67% 84,68% 86,88% 120,79% 156,69% 194,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!