Visa allt om Ada Service Partner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 92 845 89 528 94 617 85 131 79 269 70 609 60 820 59 057 51 175 46 793
Övrig omsättning 3 830 4 036 3 759 3 290 3 594 3 767 2 419 2 421 1 646 1 196
Rörelseresultat (EBIT) 6 340 2 175 3 027 3 654 -1 512 508 540 1 925 1 398 4 223
Resultat efter finansnetto 5 939 1 824 2 714 3 334 -1 974 142 391 2 065 1 593 4 288
Årets resultat 4 189 1 400 1 656 2 295 102 638 515 1 095 822 2 332
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 956 26 414 24 472 24 806 24 193 22 175 16 859 8 096 1 308 1 379
Omsättningstillgångar 25 850 22 928 23 915 20 318 17 887 16 569 18 313 21 371 23 033 22 755
Tillgångar 37 807 49 342 48 387 45 124 42 080 38 744 35 172 29 467 24 341 24 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 096 11 006 10 206 9 051 7 055 7 753 7 916 8 300 8 705 10 284
Obeskattade reserver 3 655 2 460 2 487 2 198 1 668 3 744 4 386 4 681 4 139 3 708
Avsättningar (tkr) 400 801 693 400 400 400 0 0 0 0
Långfristiga skulder 358 15 104 12 719 13 161 13 067 9 505 9 327 3 554 400 400
Kortfristiga skulder 20 298 19 970 22 281 20 314 19 890 17 342 13 544 12 932 11 097 9 743
Skulder och eget kapital 37 807 49 342 48 387 45 124 42 080 38 744 35 172 29 467 24 341 24 134
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 620 610 590 - - 0 - - 0 457
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 56 362 57 584 58 752 - 53 595 46 653 39 391 37 195 31 632 26 902
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 103 20 537 59 342 - 18 752 15 941 13 914 12 986 11 547 8 927
Utdelning till aktieägare 0 800 1 500 300 800 800 250 1 500 2 400
Omsättning 96 675 93 564 98 376 88 421 82 863 74 376 63 239 61 478 52 821 47 989
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 188 172 168 164 168 151 134 121 113 98
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 494 521 563 519 472 468 454 488 453 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 464 483 447 432 417 400 416 385 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 264 2 995 3 929 4 517 -664 1 185 1 317 2 352 1 776 4 538
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,70% -5,38% 11,14% 7,40% 12,26% 16,10% 2,99% 15,40% 9,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,90% 4,51% 6,38% 8,18% -3,49% 1,44% 1,73% 7,16% 6,61% 17,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,88% 2,49% 3,26% 4,34% -1,85% 0,79% 1,00% 3,57% 3,14% 9,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,16% 94,98% 94,28% 94,38% 93,58% 93,32% 95,22% 93,46% 93,26% 93,67%
Rörelsekapital/omsättning 5,98% 3,30% 1,73% 0,00% -2,53% -1,09% 7,84% 14,29% 23,32% 27,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,18% 26,19% 25,10% 23,86% 19,86% 27,55% 32,23% 39,87% 48,29% 53,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,32% 111,87% 103,20% 93,67% 84,68% 86,88% 120,79% 156,69% 194,96% 221,14%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...