Visa allt om Olssons Glas & Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 230 5 477 5 946 6 353 5 877 5 734 4 984 6 001 6 798 6 459
Övrig omsättning 65 49 69 75 64 61 98 126 234 232
Rörelseresultat (EBIT) 326 144 320 162 276 75 -421 62 344 123
Resultat efter finansnetto 314 136 315 144 252 25 -472 25 296 92
Årets resultat 183 159 195 84 160 31 14 65 274 106
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 138 173 227 289 356 421 477 452 528
Omsättningstillgångar 1 543 1 354 1 307 1 699 1 543 1 565 1 729 1 850 2 223 1 970
Tillgångar 1 677 1 492 1 480 1 926 1 832 1 921 2 151 2 328 2 675 2 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 759 577 648 953 969 909 878 913 948 674
Obeskattade reserver 201 122 191 126 91 45 60 553 620 698
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 222 305 180 55 139 306 578 401 349 554
Kortfristiga skulder 495 488 461 792 633 661 634 460 758 572
Skulder och eget kapital 1 677 1 492 1 480 1 926 1 832 1 921 2 151 2 328 2 675 2 498
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 830 802 957 873 1 035 825
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 260 204 303 359 340 258
Utdelning till aktieägare 0 0 230 500 100 100 0 50 100 0
Omsättning 6 295 5 526 6 015 6 428 5 941 5 795 5 082 6 127 7 032 6 691
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 115 2 739 1 982 2 118 1 959 1 911 1 661 2 000 1 700 2 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 467 379 424 366 341 423 394 339 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 362 179 374 225 339 140 -333 155 423 203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,75% -7,89% -6,41% 8,10% 2,49% 15,05% -16,95% -11,72% 5,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,44% 9,65% 21,62% 8,46% 15,34% 4,01% -19,39% 2,88% 12,90% 5,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,23% 2,63% 5,38% 2,57% 4,78% 1,34% -8,37% 1,12% 5,08% 2,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,79% 26,16% 30,37% 29,48% 29,86% 27,85% 25,94% 28,88% 29,77% 24,35%
Rörelsekapital/omsättning 16,82% 15,81% 14,23% 14,28% 15,48% 15,77% 21,97% 23,16% 21,55% 21,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,61% 45,05% 53,85% 54,58% 56,77% 49,15% 42,99% 56,73% 52,52% 47,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,64% 60,66% 64,21% 58,84% 60,66% 44,02% 29,81% 65,00% 49,34% 64,51%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...