Visa allt om Toivo Öhman Juristbyrå AB
Visa allt om Toivo Öhman Juristbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 41 883 1 298 809 1 104 1 130 989 1 139 975
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -232 -159 199 195 87 651 474 362 655 269
Resultat efter finansnetto -232 -202 266 232 111 740 450 367 660 273
Årets resultat -232 -202 474 224 224 432 320 204 381 153
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 6 10 13 0 5
Omsättningstillgångar 2 995 3 234 3 529 3 258 2 820 2 336 2 239 2 250 1 960 1 524
Tillgångar 2 995 3 234 3 529 3 258 2 824 2 343 2 249 2 263 1 960 1 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 820 2 052 2 254 1 779 1 755 1 731 1 498 1 378 1 274 993
Obeskattade reserver 0 0 0 370 430 630 480 480 420 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 174 1 182 1 275 1 109 638 -19 270 404 265 276
Skulder och eget kapital 2 995 3 234 3 529 3 258 2 824 2 343 2 249 2 263 1 960 1 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 0 0 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 382 548 166 84 168 154 70 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 200 200 200 100 100
Omsättning 0 41 883 1 298 809 1 104 1 130 989 1 139 975
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 883 649 809 1 104 1 130 495 570 488
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 384 303 225 87 214 109 43 123
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -232 -159 199 198 90 654 477 365 660 276
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -95,36% -31,97% 60,44% -26,72% -2,30% 14,26% -13,17% 16,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -4,92% 9,97% 7,15% 3,97% 31,63% 21,08% 16,31% 33,67% 17,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -387,80% 39,86% 17,95% 13,84% 67,12% 41,95% 37,31% 57,95% 28,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 5 004,88% 255,27% 165,56% 269,72% 213,32% 174,25% 186,65% 148,81% 128,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,77% 63,45% 63,87% 63,46% 73,37% 93,70% 82,34% 76,52% 80,43% 77,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,11% 273,60% 276,78% 293,78% 442,01% - 829,26% 556,93% 739,62% 552,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...