Visa allt om Linghems Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Linghems Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 20 995 19 790 19 888 19 302 15 915 11 515 10 190 9 356 9 351 9 102
Övrig omsättning - 238 568 42 167 295 509 264 147 415
Rörelseresultat (EBIT) 808 1 061 2 286 1 844 1 312 1 098 1 264 1 016 608 786
Resultat efter finansnetto 731 947 2 086 1 612 992 939 1 186 1 605 437 624
Årets resultat 709 643 1 147 463 323 355 394 1 100 197 226
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 969 11 430 13 193 13 684 14 519 10 073 8 699 8 155 7 417 6 693
Omsättningstillgångar 6 407 7 172 7 106 5 931 4 062 2 959 3 045 3 297 2 286 1 909
Tillgångar 18 376 18 602 20 299 19 615 18 581 13 031 11 744 11 451 9 704 8 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 419 5 710 5 267 4 120 3 857 3 533 3 179 2 985 1 885 1 687
Obeskattade reserver 5 466 5 652 5 529 4 920 3 939 3 389 2 927 2 297 1 921 1 739
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 374 2 895 4 928 5 920 6 992 3 656 3 004 3 523 3 664 3 152
Kortfristiga skulder 4 116 4 345 4 575 4 654 3 793 2 453 2 635 2 646 2 234 2 024
Skulder och eget kapital 18 376 18 602 20 299 19 615 18 581 13 031 11 744 11 451 9 704 8 602
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 425 500 531 692 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 615 4 712 4 070 4 236 3 118 2 193 1 798 1 562 1 458 1 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 041 1 578 1 229 1 298 1 014 800 825 798 833 772
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 200 0 0 200 0 0
Omsättning 20 995 20 028 20 456 19 344 16 082 11 810 10 699 9 620 9 498 9 517
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 11 10 8 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 400 1 522 1 808 1 930 1 989 1 645 1 456 1 559 1 559 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 501 502 591 554 521 479 522 537 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 378 3 500 4 563 3 957 3 163 2 615 2 662 2 181 1 620 1 802
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,09% -0,49% 3,04% 21,28% 38,21% 13,00% 8,91% 0,05% 2,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,51% 5,92% 11,43% 9,62% 7,27% 8,65% 11,23% 15,85% 7,08% 9,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,94% 5,57% 11,67% 9,77% 8,48% 9,79% 12,94% 19,40% 7,35% 9,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,91% 14,28% 12,73% 6,62% 1,69% 4,39% 4,02% 6,96% 0,56% -1,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,13% 54,40% 47,19% 39,49% 36,38% 46,28% 45,44% 40,51% 33,68% 34,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,23% 163,87% 154,56% 126,67% 106,25% 120,63% 115,56% 124,60% 102,33% 94,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...