Visa allt om Inpipe Sweden Aktiebolag
Visa allt om Inpipe Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 247 47 808 37 640 52 379 47 549 55 971 56 873 47 731 44 864 44 766
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 383 1 224 -5 343 -263 482 2 167 4 755 73 -735 -1 925
Resultat efter finansnetto 2 211 1 014 -5 556 -409 293 1 937 4 516 -239 -1 340 -2 501
Årets resultat 2 211 1 014 -5 556 -409 293 1 937 4 516 -239 -1 340 -2 501
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 972 4 886 5 111 6 127 6 551 5 646 6 986 8 487 9 690 10 984
Omsättningstillgångar 18 582 23 408 21 137 27 002 23 507 26 925 21 301 20 785 16 313 18 772
Tillgångar 22 554 28 294 26 248 33 129 30 057 32 571 28 287 29 272 26 003 29 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 134 11 923 10 909 16 465 16 874 16 581 14 644 10 128 10 366 11 706
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 500 726 600 600 600 600 600 600 600 0
Långfristiga skulder 0 4 385 4 707 4 713 5 645 0 5 000 11 752 7 776 10 240
Kortfristiga skulder 7 920 11 261 10 032 11 350 6 938 15 389 8 043 6 792 7 259 7 810
Skulder och eget kapital 22 554 28 294 26 248 33 129 30 057 32 571 28 287 29 272 26 003 29 756
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 042 923 758 835 927 927 891 858 902 733
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 7 080 8 247 9 135 8 401 7 873 7 456 7 051 6 660 6 995 6 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 161 3 006 3 647 3 539 3 355 3 182 3 053 2 693 3 399 3 531
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 247 47 808 37 640 52 379 47 549 55 971 56 873 47 731 44 864 44 766
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 21 24 25 22 22 22 23 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 487 2 277 1 568 2 095 2 161 2 544 2 585 2 075 1 951 1 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 580 564 511 553 526 500 444 491 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 667 2 586 -4 164 1 116 2 437 4 016 6 668 2 575 1 555 653
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,17% 27,01% -28,14% 10,16% -15,05% -1,59% 19,15% 6,39% 0,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,57% 4,33% -20,35% -0,79% 1,63% 6,71% 16,81% 0,26% -2,79% -6,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,05% 2,56% -14,19% -0,50% 1,03% 3,90% 8,36% 0,16% -1,62% -4,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,86% 11,65% -1,31% 5,84% 8,80% 9,49% 13,67% 6,44% 4,41% 2,64%
Rörelsekapital/omsättning 22,57% 25,41% 29,50% 29,88% 34,85% 20,61% 23,31% 29,32% 20,18% 24,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,67% 42,14% 41,56% 49,70% 56,14% 50,91% 51,77% 34,60% 39,86% 39,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,07% 94,77% 82,21% 102,52% 135,02% 106,20% 118,92% 135,92% 82,66% 117,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...