Visa allt om MNK Konsult AB
Visa allt om MNK Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 41 186 25 268 67 006 84 426 85 391 74 092 51 770 56 385 55 816
Övrig omsättning - - 321 663 450 659 540 10 505 90 271
Rörelseresultat (EBIT) 39 75 477 2 535 833 3 203 975 891 5 824 5 792
Resultat efter finansnetto 13 81 499 2 417 1 621 3 122 2 741 1 147 5 830 5 836
Årets resultat 13 64 357 2 830 1 232 2 374 2 378 812 4 096 4 112
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 0 0 1 764 1 754 2 069 2 686 2 236 3 033 3 189
Omsättningstillgångar 960 1 289 5 802 13 612 18 237 16 784 14 368 12 556 14 592 13 456
Tillgångar 973 1 289 5 802 15 376 19 991 18 853 17 055 14 792 17 625 16 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 917 904 1 197 4 181 2 083 3 327 3 366 1 800 5 084 5 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 338 1 120 1 255 1 255 1 255 1 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 200 87 160 563 128 203 0
Kortfristiga skulder 57 385 4 605 10 996 16 483 14 246 11 871 11 609 11 084 10 290
Skulder och eget kapital 973 1 289 5 802 15 376 19 991 18 853 17 055 14 792 17 625 16 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 020 1 040 1 025 859 840 840 1 259
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 9 371 24 798 22 981 22 467 15 809 23 246 23 246 17 072
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 3 809 11 098 10 536 9 855 8 054 9 169 10 425 8 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 800 732 2 476 2 412 812 4 096 4 112
Omsättning 41 186 25 589 67 669 84 876 86 050 74 632 62 275 56 475 56 087
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 18 56 51 50 37 37 58 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 404 1 197 1 655 1 708 2 002 1 399 972 1 213
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 779 704 715 719 716 832 621 656
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 75 823 3 318 1 627 4 126 2 240 1 980 6 928 7 038
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -99,26% -62,29% -20,63% -1,13% 15,25% 43,12% -8,18% 1,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,34% 6,36% 9,03% 16,88% 10,42% 19,30% 16,44% 8,00% 33,48% 35,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,71% 44,09% 2,07% 3,87% 2,47% 4,26% 3,78% 2,29% 10,46% 10,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,24% 55,86% 61,44% 92,49% 84,86%
Rörelsekapital/omsättning 2 202,44% 486,02% 4,74% 3,90% 2,08% 2,97% 3,37% 1,83% 6,22% 5,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,24% 70,13% 20,63% 27,19% 15,35% 22,03% 25,16% 18,42% 33,97% 36,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 684,21% 334,81% 125,99% 123,79% 110,64% 117,82% 121,03% 108,16% 131,65% 130,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...