Visa allt om Arne Häggebrink Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 913 1 017 669 1 787 1 911 1 875 2 706 3 621 2 902 2 751
Övrig omsättning 236 60 207 25 194 309 534 313 221 1 029
Rörelseresultat (EBIT) -3 -261 -102 -77 184 262 816 662 304 1 024
Resultat efter finansnetto -4 -262 -102 15 191 262 911 680 337 1 084
Årets resultat 40 15 24 244 343 112 553 657 399 401
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 741 3 682 3 966 4 272 4 752 5 497 3 895 1 881 1 714 1 846
Omsättningstillgångar 1 050 1 398 1 563 1 520 1 312 561 2 286 3 813 3 716 3 973
Tillgångar 4 790 5 081 5 528 5 792 6 064 6 058 6 182 5 694 5 430 5 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 375 4 520 4 690 4 826 4 742 4 560 4 608 4 204 3 698 3 445
Obeskattade reserver 292 347 630 765 1 066 1 318 1 202 1 000 1 162 1 365
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 124 214 208 200 256 181 372 489 570 1 007
Skulder och eget kapital 4 790 5 081 5 528 5 792 6 064 6 058 6 182 5 694 5 430 5 819
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 100 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 190 110 118 84 62 415 458 237 661
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 56 18 20 15 12 93 86 33 191
Utdelning till aktieägare 183 185 185 160 160 160 160 150 150 147
Omsättning 1 149 1 077 876 1 812 2 105 2 184 3 240 3 934 3 123 3 780
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 913 1 017 669 1 787 1 911 1 875 1 353 1 811 2 902 1 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 188 249 128 137 81 44 217 264 191 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 150 8 168 297 550 593 1 102 1 096 711 1 364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,23% 52,02% -62,56% -6,49% 1,92% -30,71% -25,27% 24,78% 5,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,06% -5,14% -1,85% 0,26% 3,15% 4,32% 14,74% 11,94% 6,21% 18,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,33% -25,66% -15,25% 0,84% 9,99% 13,97% 33,67% 18,78% 11,61% 39,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,21% 68,14% 60,54% 54,17% 69,34% 74,61% 81,78% 84,20% 76,19% 85,71%
Rörelsekapital/omsättning 101,42% 116,42% 202,54% 73,87% 55,26% 20,27% 70,73% 91,80% 108,41% 107,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,09% 94,29% 93,73% 93,62% 91,91% 92,24% 89,70% 87,53% 83,87% 76,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 846,77% 653,27% 751,44% 760,00% 512,50% 309,94% 614,52% 779,75% 651,93% 394,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!