Visa allt om K FoR & Aviation AB
Visa allt om K FoR & Aviation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 737 755 1 501 1 776 1 182 725 502 376 262 278
Övrig omsättning 16 16 14 19 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 254 332 202 57 167 100 85 101 0 42
Resultat efter finansnetto 248 306 183 27 128 63 61 70 -30 14
Årets resultat 143 177 106 18 77 63 61 70 -30 14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 997 1 061 887 901 929 808 597 221 206 220
Omsättningstillgångar 378 100 454 166 222 89 196 57 46 60
Tillgångar 1 375 1 161 1 341 1 067 1 150 897 793 278 251 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 692 549 372 266 249 172 128 67 -3 28
Obeskattade reserver 214 151 74 28 28 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 150 150 150 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 178 274 318 564 678 631 198 234 219
Kortfristiga skulder 340 133 471 305 310 48 34 13 20 34
Skulder och eget kapital 1 375 1 161 1 341 1 067 1 150 897 793 278 251 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 160 48 17 0 17 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 0 0 38 7 2 0 4 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 753 771 1 515 1 795 1 182 725 502 376 262 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 737 755 1 501 - 1 182 725 502 - 262 278
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 40 58 53 - 328 144 78 - 34 33
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 268 346 216 85 188 119 109 122 15 57
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,38% -49,70% -15,48% 50,25% 63,03% 44,42% 33,51% 43,51% -5,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,91% 29,03% 15,06% 5,34% 14,52% 11,15% 10,72% 36,33% 0,00% 15,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,28% 44,64% 13,46% 3,21% 14,13% 13,79% 16,93% 26,86% 0,00% 15,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,21% 98,47% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,16% -4,37% -1,13% -7,83% -7,45% 5,66% 32,27% 11,70% 9,92% 9,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,47% 57,43% 32,04% 26,86% 23,45% 19,18% 16,14% 24,10% -1,20% 10,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,18% 75,19% 88,32% 54,43% 71,61% 185,42% 576,47% 438,46% 70,00% 114,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...