Visa allt om BEVEGO Byggplåt & Ventilation Aktiebolag
Visa allt om BEVEGO Byggplåt & Ventilation Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12
Nettoomsättning 1 834 911
Övrig omsättning 766
Rörelseresultat (EBIT) 141 380
Resultat efter finansnetto 141 249
Årets resultat 45 045
Balansräkningar (tkr)
2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 55 861
Omsättningstillgångar 619 275
Tillgångar 675 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 707
Minoritetsintressen 0
Avsättningar (tkr) 51 140
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 431 405
Skulder och eget kapital 675 136
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
Löner till styrelse & VD 3 445
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 158 338
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 67 778
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 835 677
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 406
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 519
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 141 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,42%
Rörelsekapital/omsättning 10,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,91%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 834 911 1 713 145 1 600 726 1 390 152 1 328 189 1 301 973 1 355 136 1 148 759 1 077 446 1 132 590
Övrig omsättning 766 445 42 69 335 131 - - - 4 210
Rörelseresultat (EBIT) 141 380 122 142 106 014 91 078 89 840 92 226 105 089 82 826 67 004 99 021
Resultat efter finansnetto 141 249 117 610 105 704 40 956 86 933 88 701 92 551 78 827 40 951 95 791
Årets resultat 45 045 35 650 31 555 5 665 14 508 56 231 57 164 51 888 17 257 69 616
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 861 72 367 71 407 76 115 86 691 94 720 151 130 159 587 149 794 142 065
Omsättningstillgångar 619 275 576 380 528 140 398 270 356 519 346 636 359 925 328 394 303 154 324 245
Tillgångar 675 136 648 747 599 548 474 385 443 210 441 356 511 054 487 981 452 948 466 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 707 135 662 100 012 68 456 82 937 68 429 59 366 57 477 59 847 60 278
Obeskattade reserver 11 884 16 614 27 154 32 698 58 547 54 912 43 439 32 282 24 852 15 830
Avsättningar (tkr) 51 140 47 511 43 694 40 301 36 685 33 823 31 150 26 553 24 558 22 832
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 431 405 448 959 428 688 332 929 265 041 284 192 377 099 371 670 343 691 367 370
Skulder och eget kapital 675 136 648 747 599 548 474 385 443 210 441 356 511 054 487 981 452 948 466 310
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 445 4 163 4 057 3 264 3 222 2 417 3 435 3 310 2 877 2 796
Varav tantiem till styrelse & VD 1 027 1 230 1 190 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 158 338 147 470 143 547 108 412 98 014 93 716 94 646 84 401 74 427 74 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 67 778 62 185 56 579 44 346 40 752 39 474 41 929 34 984 30 517 32 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 835 677 1 713 590 1 600 768 1 390 221 1 328 524 1 302 104 1 355 136 1 148 759 1 077 446 1 136 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 406 382 336 320 274 268 253 229 236 216
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 519 4 485 4 764 4 344 4 847 4 858 5 356 5 016 4 565 5 243
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 560 608 488 518 506 553 536 457 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 158 372 138 781 122 214 106 076 102 672 104 539 116 193 93 337 78 158 109 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,11% 7,02% 15,15% 4,67% 2,01% -3,92% 17,97% 6,62% -4,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,26% 18,51% 18,09% 9,34% 20,27% 20,90% 19,01% 16,97% 10,22% 21,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,82% 7,01% 6,78% 3,19% 6,76% 7,08% 7,17% 7,21% 4,30% 9,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,42% 21,96% 21,31% 21,31% 21,38% 21,75% 21,56% 20,77% 19,97% 21,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,24% 7,44% 6,21% 4,70% 6,89% 4,80% -1,27% -3,77% -3,76% -3,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,14% 22,91% 20,21% 19,81% 29,02% 24,67% 17,88% 16,65% 17,26% 15,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,91% 66,64% 66,06% 50,78% 57,32% 51,14% 45,21% 39,34% 40,91% 42,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...