Visa allt om Sonö Jord & Skog Aktiebolag
Visa allt om Sonö Jord & Skog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 526 2 948 5 570 6 022 4 758 5 123 5 684 4 791 3 513 2 358
Övrig omsättning 184 687 142 140 129 1 101 904 130 52 60
Rörelseresultat (EBIT) 89 796 105 202 -294 849 1 032 581 493 122
Resultat efter finansnetto 62 757 -79 60 -347 800 930 462 380 18
Årets resultat 202 534 617 45 1 183 170 123 143 59
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 973 2 288 2 709 5 026 3 338 4 266 5 125 3 386 4 047 3 347
Omsättningstillgångar 804 1 091 1 119 1 486 1 198 1 540 2 221 1 569 1 074 782
Tillgångar 2 777 3 378 3 828 6 513 4 536 5 806 7 346 4 955 5 121 4 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 698 564 574 529 528 546 496 472 369
Obeskattade reserver 823 1 023 954 1 650 1 650 1 999 1 452 752 460 281
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 962 1 423 2 689 1 278 1 830 3 428 2 328 3 073 2 724
Kortfristiga skulder 955 696 886 1 599 1 078 1 448 1 920 1 379 1 115 755
Skulder och eget kapital 2 777 3 378 3 828 6 513 4 536 5 806 7 346 4 955 5 121 4 129
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 585 585 580 473
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 733 947 1 086 942 883 89 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 218 274 296 278 295 250 235 241 189
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 0 200 120 100 40
Omsättning 2 710 3 635 5 712 6 162 4 887 6 224 6 588 4 921 3 565 2 418
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 842 983 1 393 1 506 1 190 1 708 1 895 2 396 1 757 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 307 319 314 350 313 399 317 411 412 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 555 1 261 562 1 148 635 1 799 1 955 1 244 1 131 535
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,31% -47,07% -7,51% 26,57% -7,12% -9,87% 18,64% 36,38% 48,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,28% 23,65% 2,80% 3,15% -6,42% 14,69% 14,09% 11,75% 9,67% 3,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,60% 27,10% 1,92% 3,40% -6,12% 16,65% 18,21% 12,15% 14,09% 5,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,69% 65,33% 41,31% 53,02% 46,95% 48,06% 42,87% 46,15% 59,46% 77,61%
Rörelsekapital/omsättning -5,98% 13,40% 4,18% -1,88% 2,52% 1,80% 5,30% 3,97% -1,17% 1,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,09% 44,28% 34,17% 28,57% 38,47% 34,47% 22,00% 21,20% 15,68% 13,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,19% 156,75% 126,30% 92,93% 111,13% 106,35% 115,68% 112,33% 94,08% 98,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...