Visa allt om Ericson & Saether Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 49 879 46 868 40 902 44 916 43 613 44 891 49 002 43 909 48 536 59 972
Övrig omsättning 264 - - 1 32 2 5 4 - 169
Rörelseresultat (EBIT) 3 012 2 999 762 -1 137 1 135 -604 37 222 1 072 -2 822
Resultat efter finansnetto 2 289 2 251 60 -1 945 247 -1 650 -1 667 -1 468 373 -3 655
Årets resultat 2 289 2 251 60 -945 247 -1 650 -1 667 -1 249 558 -3 715
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 537 5 474 5 412 5 427 4 345 4 519 4 591 5 895 6 781 6 479
Omsättningstillgångar 17 149 16 795 14 120 16 184 16 655 17 652 27 694 25 159 20 162 21 000
Tillgångar 22 686 22 270 19 532 21 611 21 001 22 171 32 285 31 054 26 943 27 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 019 7 729 5 479 5 418 5 363 5 245 6 894 4 561 5 810 5 252
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 219 404
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 287 7 120 9 457 9 200 10 980 10 527 12 214 15 399 7 687 3 790
Kortfristiga skulder 7 380 7 420 4 597 6 993 4 657 6 399 13 177 11 094 13 227 18 033
Skulder och eget kapital 22 686 22 270 19 532 21 611 21 001 22 171 32 285 31 054 26 943 27 479
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 550 1 526 1 707 1 750 1 991
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 3 585 3 345 1 859 2 011 2 535 2 501 2 951
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 887 1 836 1 962 2 150 2 231 2 267 2 355
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 143 46 868 40 902 44 917 43 645 44 893 49 007 43 913 48 536 60 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 7 7 8 9 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 313 7 811 5 843 6 417 6 230 6 413 6 125 4 879 4 854 5 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 950 913 780 800 756 764 730 762 686 695
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 034 3 026 801 -1 090 1 274 -360 378 517 1 473 -2 312
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,42% 14,59% -8,94% 2,99% -2,85% -8,39% 11,60% -9,53% -19,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,28% 13,52% 4,18% -5,04% 5,64% -2,02% 0,29% 0,90% 4,42% -9,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,04% 6,43% 2,00% -2,42% 2,71% -1,00% 0,19% 0,64% 2,46% -4,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,15% 31,30% 29,30% 23,52% 30,18% 29,07% 29,65% 32,06% 30,49% 24,61%
Rörelsekapital/omsättning 19,59% 20,00% 23,28% 20,46% 27,51% 25,07% 29,63% 32,03% 14,29% 4,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,76% 34,71% 28,05% 25,07% 25,54% 23,66% 21,35% 14,69% 22,16% 20,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,95% 67,86% 107,87% 81,35% 118,55% 108,35% 79,96% 59,92% 75,79% 53,70%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...