Visa allt om HABI Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 8 527 8 258 8 275 8 187 8 143 8 034 7 992 7 807 13 327 19 613
Övrig omsättning 0 0 31 315 32 52 38 137 224 170
Rörelseresultat (EBIT) 2 075 1 144 2 036 2 059 2 128 2 635 2 126 2 359 3 188 1 763
Resultat efter finansnetto 1 086 298 1 243 1 290 1 376 1 781 1 075 945 1 722 319
Årets resultat 762 321 930 785 801 840 461 445 892 142
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 228 44 317 45 273 45 044 44 900 45 836 46 601 47 645 48 706 42 190
Omsättningstillgångar 169 484 19 12 1 174 2 330 1 590 1 484 1 340 1 358
Tillgångar 48 396 44 801 45 292 45 056 46 075 48 166 48 191 49 129 50 046 43 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 050 2 288 2 967 2 037 3 252 4 451 3 611 3 151 2 706 1 814
Obeskattade reserver 2 009 1 909 2 024 1 977 1 695 1 347 1 044 962 890 658
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 201 37 221 37 563 36 920 38 159 39 722 40 810 42 241 41 842 35 926
Kortfristiga skulder 3 137 3 383 2 738 4 123 2 969 2 646 2 725 2 776 4 608 5 150
Skulder och eget kapital 48 396 44 801 45 292 45 056 46 075 48 166 48 191 49 129 50 046 43 547
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 346 230 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 049 1 208 748 630 3 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 253 217 147 212 1 024
Utdelning till aktieägare 450 1 000 1 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0
Omsättning 8 527 8 258 8 306 8 502 8 175 8 086 8 030 7 944 13 551 19 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 3 3 3 3 3 3 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 264 2 065 2 069 2 729 2 714 2 678 2 664 2 602 4 442 2 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 492 417 576 449 446 481 418 363 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 208 2 413 3 256 3 201 3 272 3 749 3 190 3 437 4 140 2 571
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,26% -0,21% 1,07% 0,54% 1,36% 0,53% 2,37% -41,42% -32,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,29% 2,55% 4,50% 4,57% 4,62% 5,47% 4,41% 4,81% 6,37% 4,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,33% 13,85% 24,60% 25,15% 26,13% 32,82% 26,61% 30,24% 23,92% 8,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,85% 99,93% 99,70% 99,12% 99,28% 99,80% 99,45% 99,32% 62,97% 54,59%
Rörelsekapital/omsättning -34,81% -35,11% -32,86% -50,21% -22,04% -3,93% -14,20% -16,55% -24,52% -19,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,47% 8,43% 10,04% 7,94% 9,93% 11,42% 9,18% 7,94% 6,72% 5,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,39% 14,31% 0,69% 0,29% 39,54% 88,06% 58,35% 53,46% 29,08% 26,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!