Visa allt om Falu Elmontering Aktiebolag
Visa allt om Falu Elmontering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 477 552 450 360 405 360 315 270 495 540
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 136 -7 -30 59 4 21 -52 1 -55
Resultat efter finansnetto 165 259 104 -36 26 15 40 -50 -90 20
Årets resultat 151 227 104 -36 11 13 40 -33 -104 36
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 880 880 880 880 880 166 166 166 175 194
Omsättningstillgångar 272 376 335 283 289 309 232 183 332 417
Tillgångar 1 151 1 256 1 215 1 163 1 169 475 398 349 507 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 698 672 445 341 377 366 357 317 350 455
Obeskattade reserver 27 19 0 0 0 0 0 0 9 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 342 492 702 772 690 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 73 67 49 102 109 42 32 148 144
Skulder och eget kapital 1 151 1 256 1 215 1 163 1 169 475 398 349 507 611
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 276 - 189 186 127 108 253 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 275 250 0 208 0 0 20 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 86 145 142 126 112 56 105 106 137 185
Utdelning till aktieägare 250 125 0 0 0 0 4 0 0 0
Omsättning 477 552 450 360 405 360 315 270 495 540
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 477 552 450 360 405 360 315 135 248 270
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 401 437 364 311 327 278 137 208 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 136 -7 -30 59 4 21 -43 20 -12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,59% 22,67% 25,00% -11,11% 12,50% 14,29% 16,67% -45,45% -8,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,34% 20,86% 9,88% -0,69% 5,22% 3,16% 10,05% -14,33% 9,07% 3,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,59% 47,46% 26,67% -2,22% 15,06% 4,17% 12,70% -18,52% 9,29% 3,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,41% 54,89% 59,56% 65,00% 46,17% 55,56% 60,32% 55,93% 37,17% 50,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,47% 54,68% 36,63% 29,32% 32,25% 77,05% 89,70% 90,83% 70,31% 75,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 323,81% 515,07% 500,00% 577,55% 283,33% 283,49% 552,38% 571,88% 224,32% 289,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...