Visa allt om KanGasUhps AB
Visa allt om KanGasUhps AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 802 3 792 2 851 4 481 4 738 6 144 2 754 5 683 3 097 2 347
Övrig omsättning 81 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 813 419 -165 197 421 373 -157 327 -152 -296
Resultat efter finansnetto 807 416 -166 193 420 368 -167 323 -149 -298
Årets resultat 469 245 25 96 221 285 -167 323 -149 -298
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 16 32 48 98 71 108 150 19 18
Omsättningstillgångar 2 688 1 538 709 1 375 1 532 1 354 603 752 566 630
Tillgångar 2 688 1 554 741 1 423 1 631 1 426 711 902 585 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 006 637 392 567 571 600 315 482 360 508
Obeskattade reserver 300 100 0 205 155 45 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 17 33 53 67 82 95 107 0 0
Kortfristiga skulder 1 382 800 315 598 837 699 301 312 225 140
Skulder och eget kapital 2 688 1 554 741 1 423 1 631 1 426 711 902 585 648
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 367 - 0 395 375 360 266 254 360 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 661 678 380 362 313 214 69 154 307
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 121 230 241 268 255 211 157 102 156 186
Utdelning till aktieägare 625 100 0 200 100 250 0 0 200 0
Omsättning 5 883 3 792 2 851 4 481 4 738 6 144 2 754 5 683 3 097 2 347
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 802 1 896 1 426 2 241 2 369 3 072 1 377 2 842 1 549 1 174
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 465 473 550 552 514 360 222 345 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 829 435 -149 247 474 410 -116 368 -140 -284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,01% 33,01% -36,38% -5,42% -22,88% 123,09% -51,54% 83,50% 31,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,25% 27,09% -21,73% 13,98% 26,24% 26,37% -22,08% 36,36% -25,13% -45,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,01% 11,10% -5,65% 4,44% 9,03% 6,12% -5,70% 5,77% -4,75% -12,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,51% 51,69% 51,46% 50,08% 52,68% 37,97% 43,10% 25,15% 36,33% 57,52%
Rörelsekapital/omsättning 22,51% 19,46% 13,82% 17,34% 14,67% 10,66% 10,97% 7,74% 11,01% 20,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,13% 46,01% 52,90% 50,46% 42,01% 44,40% 44,30% 53,44% 61,54% 78,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,10% 165,00% 169,84% 201,84% 161,29% 174,54% 159,47% 214,10% 230,67% 450,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...