Visa allt om Gabrielssons Grävtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 164 2 150 2 110 1 707 1 781 2 189 2 180 2 498 3 434 3 122
Övrig omsättning 95 0 16 0 0 154 44 1 056 31 0
Rörelseresultat (EBIT) 302 61 -45 145 -53 288 38 861 -7 -585
Resultat efter finansnetto 293 45 -68 135 -69 267 15 815 -107 -702
Årets resultat 220 71 158 171 71 157 111 41 1 42
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 882 1 170 970 1 070 1 388 1 193 1 463 1 753 2 479
Omsättningstillgångar 1 096 487 640 653 614 850 742 776 686 345
Tillgångar 1 418 1 369 1 810 1 623 1 684 2 238 1 934 2 239 2 439 2 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 476 255 584 427 256 584 577 466 424 423
Obeskattade reserver 168 157 203 475 560 722 660 790 30 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 280 390 28 222 421 381 505 1 189 1 454
Kortfristiga skulder 774 677 633 694 646 510 317 479 795 808
Skulder och eget kapital 1 418 1 369 1 810 1 623 1 684 2 238 1 934 2 239 2 439 2 825
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 208 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 595 658 851 436 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 133 169 266 197 227
Utdelning till aktieägare 200 0 400 0 0 400 150 0 0 0
Omsättning 2 259 2 150 2 126 1 707 1 781 2 343 2 224 3 554 3 465 3 122
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 164 2 150 2 110 1 707 891 1 095 1 090 1 249 1 717 1 561
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 701 704 667 418 401 376 425 568 425 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 487 350 366 490 264 622 350 1 323 738 686
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,65% 1,90% 23,61% -4,15% -18,64% 0,41% -12,73% -27,26% 9,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,30% 4,46% -2,49% 8,93% -3,15% 12,87% 2,33% 38,77% -0,29% -20,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,96% 2,84% -2,13% 8,49% -2,98% 13,16% 2,06% 34,75% -0,20% -18,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,62% 73,40% 70,62% 73,29% 79,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,62%
Rörelsekapital/omsättning 14,88% -8,84% 0,33% -2,40% -1,80% 15,53% 19,50% 11,89% -3,17% -14,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,81% 27,57% 41,01% 49,14% 41,14% 51,26% 56,45% 48,33% 18,29% 18,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,89% 68,83% 97,79% 91,07% 91,80% 162,55% 221,45% 153,65% 86,29% 42,70%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...