Visa allt om HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland Aktiebolag
Visa allt om HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 82 737 82 948 90 242 81 798 79 354 74 485 73 387 64 709 71 273 61 491
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 136 11 954 23 608 15 740 15 999 11 774 5 526 11 891 22 106 13 840
Resultat efter finansnetto 8 640 5 052 15 803 7 363 6 716 4 583 1 822 6 285 11 048 4 924
Årets resultat 5 633 3 927 10 567 4 961 4 885 3 979 1 961 3 705 6 594 3 147
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 428 372 407 388 358 375 363 969 368 061 325 910 306 061 264 290 269 360 264 808
Omsättningstillgångar 1 882 2 459 10 608 3 112 4 094 5 152 2 733 35 108 25 092 36 582
Tillgångar 430 254 409 847 368 983 367 080 372 156 331 062 308 794 299 398 294 452 301 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 062 81 429 77 503 66 492 61 531 56 646 52 667 51 517 48 403 43 717
Obeskattade reserver 14 385 12 993 13 000 10 795 9 822 9 777 10 666 11 602 10 471 8 667
Avsättningar (tkr) 573 302 202 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 302 491 280 123 252 106 259 790 262 523 216 829 211 681 218 690 220 684 232 449
Kortfristiga skulder 25 742 35 000 26 172 30 004 38 279 47 810 33 780 17 589 14 894 16 557
Skulder och eget kapital 430 254 409 847 368 983 367 080 372 156 331 062 308 794 299 398 294 452 301 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 592 2 610 3 322 3 881 3 805 3 452 2 942 1 786 1 679 3 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 592 1 298 1 510 1 441 1 565 1 511 1 467 822 687 2 309
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 82 737 82 948 90 242 81 798 79 354 74 485 73 387 64 709 71 273 61 491
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 7 9 9 8 7 4 5 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 684 13 825 12 892 9 089 8 817 9 311 10 484 16 177 14 255 4 730
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 651 690 591 597 620 630 652 473 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 339 18 364 30 331 23 107 22 931 18 185 11 215 17 385 27 679 19 178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,25% -8,08% 10,32% 3,08% 6,54% 1,50% 13,41% -9,21% 15,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,52% 2,92% 6,40% 4,29% 4,30% 3,57% 1,80% 4,06% 7,77% 4,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,31% 14,41% 26,17% 19,25% 20,18% 15,85% 7,59% 18,78% 32,10% 24,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,10% 18,49% 30,35% 22,92% 23,31% 19,48% 10,79% 22,80% 35,92% 27,79%
Rörelsekapital/omsättning -28,84% -39,23% -17,25% -32,88% -43,08% -57,27% -42,31% 27,07% 14,31% 32,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,84% 22,34% 23,75% 20,41% 18,48% 19,29% 19,60% 20,06% 19,00% 16,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7,31% 7,03% 40,53% 10,37% 10,70% 10,78% 8,09% 199,60% 168,47% 220,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...