Visa allt om Allanssons Lantbruks AB
Visa allt om Allanssons Lantbruks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 327 1 273 1 336 1 314 1 174 1 198 1 166 1 049 1 270 976
Övrig omsättning 391 378 336 396 323 353 438 433 402 280
Rörelseresultat (EBIT) 156 102 282 262 58 95 194 136 275 100
Resultat efter finansnetto 165 115 289 269 61 101 199 190 284 109
Årets resultat 128 90 225 210 96 136 182 176 157 109
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 231 800 940 909 720 849 973 741 765 582
Omsättningstillgångar 1 227 1 476 1 489 1 370 1 401 1 350 1 480 1 351 1 742 1 267
Tillgångar 2 458 2 276 2 429 2 279 2 122 2 199 2 453 2 092 2 507 1 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 780 1 843 1 903 1 827 1 718 1 722 1 686 1 504 1 327 1 270
Obeskattade reserver 220 220 220 220 220 290 374 424 474 410
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 386 136 239 166 96 27 2 56 100 80
Kortfristiga skulder 71 78 67 65 89 160 392 109 605 88
Skulder och eget kapital 2 458 2 276 2 429 2 279 2 122 2 199 2 453 2 092 2 507 1 848
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 189 189 189 189 172
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 300 216 191 190 18 17 4 9 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 83 67 72 72 75 75 75 77 69
Utdelning till aktieägare 0 190 150 150 100 100 100 0 0 100
Omsättning 1 718 1 651 1 672 1 710 1 497 1 551 1 604 1 482 1 672 1 256
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 664 637 668 657 587 599 583 525 635 488
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 212 193 142 132 132 142 141 135 139 131
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 332 256 428 382 190 228 364 272 403 214
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,24% -4,72% 1,67% 11,93% -2,00% 2,74% 11,15% -17,40% 30,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,88% 5,10% 11,98% 11,94% 3,02% 4,68% 8,11% 9,13% 11,37% 5,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,74% 9,11% 21,78% 20,70% 5,45% 8,60% 17,07% 18,21% 22,44% 11,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,86% 64,96% 70,21% 61,95% 60,99% 83,56% 77,53% 92,85% 86,30% 80,02%
Rörelsekapital/omsättning 87,11% 109,82% 106,44% 99,32% 111,75% 99,33% 93,31% 118,40% 89,53% 120,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,40% 88,51% 85,41% 87,70% 88,60% 88,03% 79,97% 86,83% 66,54% 84,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 745,07% 1 008,97% 1 164,18% 1 160,00% 785,39% 415,62% 210,71% 616,51% 164,46% 729,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...