Visa allt om Ventab i Göteborg AB
Visa allt om Ventab i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 204 697 170 071 146 900 116 466 123 148 154 493 143 486 83 996 158 364 145 996
Övrig omsättning 1 406 361 523 260 447 393 478 657 335 250
Rörelseresultat (EBIT) 9 330 5 903 2 013 3 297 3 025 5 124 6 455 5 015 5 715 2 740
Resultat efter finansnetto 9 157 5 838 2 566 2 965 3 064 5 905 6 477 5 259 6 111 4 517
Årets resultat 5 032 3 340 1 634 1 409 1 515 4 213 4 729 3 751 4 347 4 265
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 210 991 4 042 3 616 4 008 4 348 2 945 2 857 2 202 244
Omsättningstillgångar 44 172 31 782 34 387 39 528 27 581 23 267 30 833 24 927 27 031 36 736
Tillgångar 45 382 32 772 38 429 43 143 31 589 27 616 33 778 27 785 29 233 36 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 923 11 891 12 917 14 283 12 874 13 859 10 346 8 617 7 866 7 519
Obeskattade reserver 6 280 3 780 2 280 1 720 860 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 853 916 1 500 737 1 584 1 427 1 015 854 559 289
Långfristiga skulder 135 176 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 190 16 010 21 732 26 403 16 271 12 330 22 417 18 314 20 808 29 173
Skulder och eget kapital 45 382 32 772 38 429 43 143 31 589 27 616 33 778 27 785 29 233 36 981
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 700 711 674 588 1 032 1 182 550 878 1 418 1 257
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 849 20 900 18 654 15 081 13 857 14 119 13 462 13 935 13 823 13 023
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 553 8 774 8 112 6 544 6 301 6 124 5 636 6 010 6 531 5 776
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 0 3 000 0 2 500 700 3 000 3 000 2 000
Omsättning 206 103 170 432 147 423 116 726 123 595 154 886 143 964 84 653 158 699 146 246
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 61 57 51 45 48 47 44 47 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 055 2 788 2 577 2 284 2 737 3 219 3 053 1 909 3 369 3 318
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 519 503 464 496 472 445 498 486 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 432 5 960 2 025 3 342 3 069 5 135 6 495 5 098 5 813 2 845
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,36% 15,77% 26,13% -5,43% -20,29% 7,67% 70,82% -46,96% 8,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,59% 18,06% 6,80% 7,87% 10,65% 21,42% 19,23% 19,02% 20,92% 12,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,56% 3,48% 1,78% 2,92% 2,73% 3,83% 4,53% 6,29% 3,86% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,57% 39,87% 11,67% 25,60% 28,99% 23,35% 30,12% 11,95% 26,84% 12,72%
Rörelsekapital/omsättning 9,27% 9,27% 8,61% 11,27% 9,18% 7,08% 5,87% 7,87% 3,93% 5,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,27% 45,28% 38,24% 36,04% 42,76% 50,18% 30,63% 31,01% 26,91% 20,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,76% 187,04% 157,54% 149,14% 168,59% 185,16% 136,87% 135,29% 129,19% 125,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...