Visa allt om Ventilationsentreprenader i Skaraborg Aktiebolag
Visa allt om Ventilationsentreprenader i Skaraborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 073 25 483 18 751 14 818 15 727 5 943 6 249 3 946 4 987 8 591
Övrig omsättning 1 16 - - 23 3 - 13 33 60
Rörelseresultat (EBIT) 3 668 2 858 1 051 2 089 1 550 371 717 -38 188 228
Resultat efter finansnetto 3 666 2 850 1 055 2 116 1 565 375 694 -67 150 181
Årets resultat 2 971 2 207 597 1 648 853 268 417 -67 105 179
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 335 1 712 1 572 280 59 144 79 105 191 261
Omsättningstillgångar 8 735 6 998 6 119 5 566 4 669 1 842 1 287 802 1 944 1 490
Tillgångar 12 070 8 710 7 691 5 847 4 728 1 986 1 366 907 2 135 1 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 997 4 526 2 718 3 072 1 548 858 590 451 518 413
Obeskattade reserver 398 548 548 548 548 150 150 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 95 103 259
Kortfristiga skulder 3 676 2 636 3 424 2 227 2 632 978 626 361 1 514 1 079
Skulder och eget kapital 12 070 8 710 7 691 5 847 4 728 1 986 1 366 907 2 135 1 751
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 329 242 248 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 708 2 085 1 803 1 799 1 045 257 361 475 604
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 794 1 513 467 522 258 178 256 299 329
Utdelning till aktieägare 3 635 0 400 950 125 163 0 278 0 0
Omsättning 30 074 25 499 18 751 14 818 15 750 5 946 6 249 3 959 5 020 8 651
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 5 5 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 759 3 640 3 125 2 964 3 145 1 981 2 083 1 315 1 662 2 148
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 505 605 469 467 433 254 288 344 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 899 3 016 1 167 2 144 1 567 403 741 15 243 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,01% 35,90% 26,54% -5,78% 164,63% -4,90% 58,36% -20,87% -41,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,41% 32,82% 13,80% 36,29% 33,21% 18,98% 52,49% -4,19% 8,81% 13,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,20% 11,22% 5,66% 14,32% 9,98% 6,34% 11,47% -0,96% 3,77% 2,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,93% 29,75% 30,89% 38,39% 27,37% 39,69% 31,14% 32,49% 35,71% 24,61%
Rörelsekapital/omsättning 16,82% 17,12% 14,37% 22,53% 12,95% 14,54% 10,58% 11,18% 8,62% 4,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,54% 56,87% 40,90% 59,85% 41,28% 48,77% 51,28% 49,72% 24,26% 23,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,21% 263,73% 177,60% 248,45% 176,48% 186,09% 183,87% 161,22% 112,02% 123,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...