Visa allt om GT Svets i Skillingaryd AB
Visa allt om GT Svets i Skillingaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 19 043 23 973 19 497 26 775 27 015 32 515 25 693 27 168 26 893 32 738
Övrig omsättning 1 - 331 266 - 292 6 - 110 371
Rörelseresultat (EBIT) 425 360 -980 102 676 1 960 1 630 2 168 3 293 2 713
Resultat efter finansnetto 381 387 -852 55 625 1 900 1 614 2 227 3 252 2 613
Årets resultat 289 376 -19 2 760 318 1 021 1 012 1 345 1 949 1 306
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 940 100 427 936 1 329 1 725 700 744 955 696
Omsättningstillgångar 9 957 6 681 3 963 3 990 10 340 11 673 8 566 12 086 8 494 14 069
Tillgångar 10 897 6 781 4 390 4 926 11 669 13 398 9 266 12 830 9 449 14 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 224 935 560 579 4 016 4 448 4 177 3 915 3 320 1 461
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 607 3 432 2 947 2 739 2 371 1 806
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 477 1 592 0 0 0 0 0 0 0 1 097
Kortfristiga skulder 7 196 4 254 3 830 4 347 4 046 5 518 2 142 6 176 3 757 10 402
Skulder och eget kapital 10 897 6 781 4 390 4 926 11 669 13 398 9 266 12 830 9 449 14 766
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 408 509 480 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 6 162 7 034 6 327 6 588 6 253 3 916 3 830 4 172 2 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 2 304 2 040 2 021 2 208 1 679 1 470 1 757 1 650 1 151
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 000 750 750 750 750 90
Omsättning 19 044 23 973 19 828 27 041 27 015 32 807 25 699 27 168 27 003 33 109
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 21 21 21 21 13 13 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 907 1 142 928 1 275 1 286 1 548 1 976 2 090 2 069 3 274
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 409 441 410 428 408 471 479 500 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 466 687 -488 604 1 127 2 361 1 982 2 466 3 612 2 875
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 22,96% -27,18% -0,89% -16,92% 26,55% -5,43% 1,02% -17,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,93% 5,72% -18,54% 2,11% 5,79% 14,64% 17,61% 17,43% 35,20% 18,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,25% 1,62% -4,18% 0,39% 2,50% 6,03% 6,35% 8,23% 12,37% 8,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,06% 60,25% 56,70% 54,22% 38,72% 58,06% 31,47% 59,11% 32,35% 47,09%
Rörelsekapital/omsättning 14,50% 10,12% 0,68% -1,33% 23,30% 18,93% 25,00% 21,75% 17,61% 11,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,23% 13,79% 12,76% 11,75% 57,20% 52,08% 68,52% 46,25% 53,20% 18,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,44% 144,41% 55,82% 60,69% 160,41% 195,14% 277,17% 180,39% 177,35% 123,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...