Visa allt om Teubers Rör Aktiebolag
Visa allt om Teubers Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 627 7 186 6 666 5 553 5 748 5 631 4 257 3 622 5 397 4 592
Övrig omsättning 61 5 1 57 518 6 125 - 172 18
Rörelseresultat (EBIT) 1 229 1 081 776 764 1 361 896 605 252 627 900
Resultat efter finansnetto 1 249 1 120 815 861 1 431 915 606 280 653 903
Årets resultat 778 689 577 597 781 558 400 188 389 506
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 547 2 731 2 947 2 117 2 088 2 282 2 363 2 437 2 516 2 817
Omsättningstillgångar 5 943 4 843 3 996 4 511 4 196 3 174 2 325 1 739 1 725 1 123
Tillgångar 8 490 7 573 6 943 6 628 6 284 5 456 4 688 4 176 4 241 3 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 192 4 764 4 424 4 177 3 880 3 339 2 925 2 645 2 637 2 329
Obeskattade reserver 1 892 1 683 1 464 1 399 1 358 995 848 794 787 690
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 406 1 127 1 055 1 052 1 045 1 122 915 736 816 922
Skulder och eget kapital 8 490 7 573 6 943 6 628 6 284 5 456 4 688 4 176 4 241 3 940
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 726 722 746 736 706 615 422
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 842 1 838 804 515 703 615 407 282 745 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 484 369 274 344 335 305 375 509 292
Utdelning till aktieägare 450 350 350 330 300 240 144 120 180 80
Omsättning 7 688 7 191 6 667 5 610 6 266 5 637 4 382 3 622 5 569 4 610
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 6 6 6 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 271 1 027 1 111 926 958 1 126 851 724 900 918
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 336 312 255 298 344 296 276 316 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 306 1 158 843 831 1 428 976 685 335 715 988
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,14% 7,80% 20,04% -3,39% 2,08% 32,28% 17,53% -32,89% 17,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,71% 14,79% 11,74% 12,98% 22,77% 16,77% 12,93% 6,70% 15,40% 23,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,38% 15,59% 12,23% 15,49% 24,90% 16,25% 14,24% 7,73% 12,10% 19,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,90% 62,75% 55,48% 54,46% 58,11% 60,81% 65,33% 65,68% 61,40% 60,87%
Rörelsekapital/omsättning 59,49% 51,71% 44,12% 62,29% 54,82% 36,44% 33,12% 27,69% 16,84% 4,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,54% 80,24% 80,17% 78,58% 77,67% 74,64% 75,72% 77,03% 75,54% 71,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 402,99% 405,86% 357,54% 409,41% 378,47% 261,59% 231,69% 206,52% 184,93% 103,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...