Visa allt om Bergströms Rökeri Aktiebolag
Visa allt om Bergströms Rökeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 19 581 13 032 17 356 18 101 24 741 46 784 39 111 41 079 38 851 34 448
Övrig omsättning 49 269 70 18 704 144 231 338 229 98
Rörelseresultat (EBIT) -2 797 -2 594 -1 237 -2 506 -1 639 1 939 2 485 2 142 1 610 296
Resultat efter finansnetto -3 261 -3 073 -1 828 -3 317 -2 555 1 377 1 947 1 020 536 -585
Årets resultat -3 261 -3 073 -1 828 -3 317 -617 661 1 081 537 157 -64
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 405 15 019 15 562 17 598 9 457 8 461 6 746 7 386 7 781 6 713
Omsättningstillgångar 7 814 6 920 9 234 13 456 15 306 23 610 21 009 19 113 16 456 18 544
Tillgångar 22 220 21 939 24 797 31 054 24 763 32 071 27 756 26 499 24 236 25 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 919 3 101 6 095 7 844 4 141 4 759 4 498 3 617 3 080 2 923
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 937 1 501 1 054 808 504
Avsättningar (tkr) 1 742 1 822 1 900 1 980 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 358 14 268 13 023 15 905 17 194 14 873 12 782 14 568 12 691 15 108
Kortfristiga skulder 4 200 2 748 3 778 5 326 3 427 10 502 8 974 7 260 7 658 6 721
Skulder och eget kapital 22 220 21 939 24 797 31 054 24 763 32 071 27 756 26 499 24 236 25 256
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 490 492 480 527
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 899 3 088 2 992 3 465 4 590 6 070 5 061 4 692 4 328 3 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 207 1 408 1 380 1 483 1 897 2 401 2 100 2 091 1 996 1 816
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 500 0 0
Omsättning 19 630 13 301 17 426 18 119 25 445 46 928 39 342 41 417 39 080 34 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 8 8 10 14 18 16 17 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 506 1 629 2 170 1 810 1 767 2 599 2 444 2 416 2 285 1 914
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 565 550 499 466 477 484 434 405 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 918 -1 734 -297 -1 696 -786 2 685 3 336 3 029 2 299 775
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,25% -24,91% -4,12% -26,84% -47,12% 19,62% -4,79% 5,73% 12,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,56% -11,78% -4,94% -8,07% -6,61% 6,05% 8,96% 8,10% 6,68% 1,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,25% -19,83% -7,05% -13,84% -6,62% 4,14% 6,36% 5,23% 4,16% 0,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,04% 44,01% 38,96% 41,37% 37,19% 39,73% 39,56% 35,21% 35,16% 36,49%
Rörelsekapital/omsättning 18,46% 32,01% 31,44% 44,91% 48,01% 28,02% 30,77% 28,85% 22,65% 34,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,14% 14,13% 24,58% 25,26% 16,72% 19,29% 20,19% 16,51% 15,11% 13,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,26% 58,84% 62,97% 71,37% 117,33% 80,91% 65,98% 79,35% 49,45% 46,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...