Visa allt om Helmia Lastbilar Aktiebolag
Visa allt om Helmia Lastbilar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 243 918 220 169 193 929 221 448 211 122 210 824 183 868 184 961 168 655 163 916
Övrig omsättning 2 851 310 227 529 231 - 27 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 036 3 423 3 542 2 973 2 292 8 686 5 524 2 155 5 459 3 403
Resultat efter finansnetto 20 761 8 787 4 225 3 355 3 731 10 081 6 075 2 666 6 495 4 165
Årets resultat 18 180 1 941 2 767 2 607 2 759 5 856 4 051 2 368 4 262 2 490
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 995 182 212 3 140 2 819 3 258 3 910 3 913 4 222 5 228 5 277
Omsättningstillgångar 65 735 83 109 59 194 88 456 60 014 62 347 58 523 63 217 44 350 35 863
Tillgångar 113 730 265 321 62 334 91 275 63 272 66 257 62 436 67 439 49 578 41 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 826 29 553 28 737 27 227 27 011 26 309 21 493 18 291 16 218 16 543
Obeskattade reserver 14 146 16 112 9 730 9 131 9 291 9 177 7 079 6 617 7 299 6 821
Avsättningar (tkr) 1 683 2 310 1 691 1 335 915 713 561 315 98 72
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 21 45 125 263
Kortfristiga skulder 51 075 217 346 22 176 53 582 26 055 30 058 33 282 42 171 25 838 17 441
Skulder och eget kapital 113 730 265 321 62 334 91 275 63 272 66 257 62 436 67 439 49 578 41 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 910 851 1 134 907 1 299 1 199 786 928 750 605
Varav tantiem till styrelse & VD 263 - - - 238 154 0 - - -
Löner till övriga anställda 18 338 16 846 18 180 25 161 24 454 24 220 24 111 20 187 19 368 20 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 9 064 7 936 7 519 10 587 11 180 8 856 9 055 7 703 7 962 8 822
Utdelning till aktieägare 27 028 907 1 125 1 064 2 391 2 057 1 040 850 0 1 420
Omsättning 246 769 220 479 194 156 221 977 211 353 210 824 183 895 184 961 168 655 163 916
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 46 49 74 74 73 76 70 70 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 303 4 786 3 958 2 993 2 853 2 888 2 419 2 642 2 409 2 277
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 595 588 523 520 509 482 459 447 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 678 9 712 4 270 3 862 3 489 10 207 6 813 3 707 7 088 5 753
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,79% 13,53% -12,43% 4,89% 0,14% 14,66% -0,59% 9,67% 2,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,48% 3,86% 6,87% 3,80% 5,99% 15,29% 10,05% 4,16% 13,50% 10,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,08% 4,66% 2,21% 1,57% 1,80% 4,81% 3,41% 1,52% 3,97% 2,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,86% 23,75% 22,97% 27,08% 30,25% 30,92% 33,43% 28,18% 32,20% 32,35%
Rörelsekapital/omsättning 6,01% -60,97% 19,09% 15,75% 16,09% 15,32% 13,73% 11,38% 10,98% 11,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,87% 15,88% 58,28% 37,63% 53,51% 49,92% 42,78% 34,35% 43,31% 52,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,02% 25,29% 121,48% 63,58% 109,70% 130,32% 120,67% 94,29% 65,32% 111,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...