Visa allt om GM-Verken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15 705 18 498 20 373 18 337 19 323 17 325 18 337 17 881 19 129 18 750
Övrig omsättning 129 153 171 142 168 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 555 306 364 604 119 -204 1 560 1 133 1 813 1 164
Resultat efter finansnetto 480 257 334 554 60 -234 1 548 1 119 1 810 1 139
Årets resultat 842 486 721 426 145 38 840 729 1 197 795
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 301 1 789 1 784 2 442 2 540 2 463 2 271 2 294 2 280 1 798
Omsättningstillgångar 7 812 9 345 9 817 9 409 8 799 8 953 8 470 8 509 8 721 7 460
Tillgångar 9 114 11 134 11 601 11 851 11 339 11 416 10 740 10 802 11 001 9 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 053 6 210 6 424 6 104 5 678 6 033 5 948 5 608 5 879 4 682
Obeskattade reserver 439 892 1 273 1 872 1 879 2 066 2 430 2 016 1 907 1 749
Avsättningar (tkr) 71 643 632 594 580 381 130 0 0 0
Långfristiga skulder 1 188 0 0 176 224 272 320 368 658 0
Kortfristiga skulder 3 363 3 389 3 272 3 106 2 978 2 665 1 912 2 811 2 558 2 827
Skulder och eget kapital 9 114 11 134 11 601 11 851 11 339 11 416 10 740 10 802 11 001 9 258
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 278 1 283 1 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 066 4 546 4 781 4 317 4 525 4 445 4 453 2 895 3 060 2 900
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 945 2 301 2 296 2 160 2 174 2 023 2 051 1 924 1 487 1 881
Utdelning till aktieägare 0 3 000 700 400 0 500 0 500 1 000 0
Omsättning 15 834 18 651 20 544 18 479 19 491 17 325 18 337 17 881 19 129 18 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 16 15 15 15 15 15 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 122 1 233 1 273 1 222 1 288 1 155 1 222 1 192 1 196 1 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 469 459 432 476 440 437 380 360 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 608 387 448 695 218 -93 1 744 1 306 1 985 1 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,10% -9,20% 11,10% -5,10% 11,53% -5,52% 2,55% -6,52% 2,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,09% 2,75% 3,14% 5,20% 1,07% -1,71% 14,64% 10,68% 16,57% 12,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,53% 1,65% 1,79% 3,36% 0,63% -1,13% 8,57% 6,45% 9,53% 6,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,82% 51,66% 48,94% 49,04% 47,67% 52,04% 49,80% 47,85% 47,36% 50,46%
Rörelsekapital/omsättning 28,33% 32,20% 32,13% 34,37% 30,12% 36,29% 35,76% 31,87% 32,22% 24,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,23% 62,02% 63,93% 63,83% 63,00% 66,96% 73,03% 65,67% 66,22% 64,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,62% 152,05% 180,26% 189,57% 183,68% 225,22% 243,25% 206,94% 243,24% 205,24%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...