Visa allt om Brandkonsulten Kjell Fallqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 83 357 81 001 74 394 72 686 64 579 63 914 56 827 54 146 48 106 48 230
Övrig omsättning 325 158 495 479 16 22 18 0 45 39
Rörelseresultat (EBIT) 20 944 17 401 17 608 17 132 16 558 19 845 11 734 11 847 9 272 8 580
Resultat efter finansnetto 20 849 17 297 17 547 16 900 16 556 19 850 11 802 11 950 9 341 8 636
Årets resultat 16 266 13 210 13 402 13 024 12 631 15 333 9 022 9 207 6 738 6 166
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 280 1 825 2 237 2 327 2 230 422 549 181 73 365
Omsättningstillgångar 29 483 32 781 28 533 28 595 24 475 30 456 24 360 24 801 21 634 19 478
Tillgångar 30 764 34 605 30 770 30 923 26 705 30 878 24 908 24 982 21 707 19 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 883 16 818 16 208 15 408 13 233 18 254 12 224 12 402 9 695 9 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 880 17 788 14 562 15 515 13 473 12 624 12 685 12 579 12 013 10 687
Skulder och eget kapital 30 764 34 605 30 770 30 923 26 705 30 878 24 908 24 982 21 707 19 844
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 870 3 261 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 20 059 19 430 21 075 19 335 19 456
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 12 208 12 100 11 300 10 554 10 333
Utdelning till aktieägare 0 13 200 12 600 12 602 10 848 17 652 9 303 9 200 6 500 6 200
Omsättning 83 682 81 159 74 889 73 165 64 595 63 936 56 845 54 146 48 151 48 269
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 48 41 40 38 34 29 29 26 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 774 1 688 1 814 1 817 1 699 1 880 1 960 1 867 1 850 1 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 973 957 1 011 1 018 947 987 1 225 1 137 1 167 1 098
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 735 18 233 18 308 17 703 16 847 20 051 11 898 11 933 9 402 8 804
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,91% 8,88% 2,35% 12,55% 1,04% 12,47% 4,95% 12,56% -0,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 68,08% 50,28% 57,23% 55,40% 62,01% 64,28% 47,38% 47,83% 43,03% 43,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,13% 21,48% 23,67% 23,57% 25,64% 31,06% 20,77% 22,07% 19,42% 17,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,16% 98,44% 97,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,32% 18,51% 18,78% 18,00% 17,04% 27,90% 20,54% 22,57% 20,00% 18,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,63% 48,60% 52,67% 49,83% 49,55% 59,12% 49,08% 49,64% 44,66% 46,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,98% 184,29% 195,94% 184,31% 181,66% 241,25% 192,04% 197,16% 180,09% 182,26%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...